Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Om det nu verkligen förhöll sig , att han var predestinerad, hade han ingen som helst lust att skriva förtjänsten någon annan än sig själv för sina personliga egenskaper. Han kunde inte nöja sig med mindre. Men det var just denna punkt i hans skolastiskt spetsfundiga resonemang dilemman öppnade sig.

Och likaså skall för hvarje gång vi plocka af de ädla frukterna från lifvets träd eller njuta af lifsvattnet, detta endast bringa oss till att samtidigt njuta af några af hans ädla egenskaper, såsom välvilja, vänlighet, förtrolighet, godhet och kärlek.

Det var svårt att icke alls kunna tro en personlig gud och ändå alltid ha ett brännande behov av en sådan. Och det där medväsendelåg inte i själva ordet en ansats till egenskaper? En kväll gick han nedför dalen för att hämta vatten i Kersnas kallkälla.

Emellertid, grund av egenskaper hos denne osynlige man, som jag älskar och beundrar, fördrager jag hans mästrande ton, när han behandlar mig som en underlägsen varelse. Jag besvarar alltid hans skrivelser och döljer icke min motvilja för teosofien.

hade var och en hängt sina särskilda önskningar honom och smyckat honom med egenskaper och förmågor alltefter eget behov. Hans Hinz lyssnade till lovsången med synbart behag. Och än engång brast han i skratt, men nu drunknade hans skratt i hela församlingens.

Eufemios kastade sig knä framför Petros, lyckönskade honom att hava vunnit den höga plats, vilken hans stora egenskaper gjorde honom värdig, den höga plats, vars innehavare med skäl vore att anse som Kristus' efterträdare, men beklagade samma gång sig själv, sina medbröder i ämbetet och den atenska församlingen, som nu voro oåterkalleligt dömda att förlora sin älskade fader.

Våra filosofer säga, att dyrkandet av flera gudar uppstått genom människornas svaghet, som fördelat fullkomlighetens egenskaper många. Men varför förneken I den Gud, som låtit sig uppenbaras för edra filosofers slutledningar? Emedan han är ofattlig för mängden, skolen I svara.

Det är icke en eller två egenskaper, som afgöra det, utan karaktären i sin helhet tilltalande i många afseenden, icke frånstötande i något och med särskild duglighet i ett eller två.

Tror du värkligen att sådana egenskaper som förstånd, grundsatser, vilja, pliktkänsla och hvad de alt heta att de kanhända bestämma människans lif och hennes åtgöranden? Det tror jag helt säkert. Hvilket barn du är! Hon skrattade godt. Nej, kära du, inte ens närmelsevis. Tro mig: förnuft, vilja och grundsatser betyda ingenting, fort passionerna vakna.

Mina herrar, ni stå tröskeln till lifvet, er bjudes det goda, det bättre, det bästa, tre led i utvecklingen kunna de kallas det naturliga, det andliga och det himmelska. Det ena har till mål världslig framgång icke utan välsignelse för släktet i dess helhet, emedan det af individen fordrar många värdefulla egenskaper: nykterhet, flit och själfdisciplin.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar