Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Det är rätta ordet; det ringer i öronen mig och jagar upp mina kinder en brännande rodnad, skammens, förödmjukelsens och raseriets rodnad! Tänka sig, att sex veckor förut satt jag här vid borden; min teaterdirektör lät bjuda sig av mig och tilltalade mig med käre mästare; tidningsmän ävlades om att interviewa mig, fotografen utbad sig äran att sälja mitt porträtt.

Den allvarsamma, vackra och stolta flickan! och säg åt henne det ordet blott, hon skrattade dig ut och gret samma gång, att du ej bättre förstår dig ett litet blygsamt hjärta, som troligen ej känner högre lott än att falla dig om halsen blott. JOHAN FLEMING. Nej, nej.

Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv vandra som Han vandrade. Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som I haven fått höra.

Skönt är att se, huru Gud till och med under vredesskålarna har ett folk jorden, hvilket uppmanas att "vaka och bevara sina kläder," v. 15. Platsen, der dessa arméer, de största verlden någonsin skådat, skola sammandragas, är Harmageddon, en ofantlig högslätt i Palestina, som sträcker sig ända från Karmel till Tabor, och der förr många slag hafva stått. Ordet betyder Mageddons berg.

Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader. Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag: 'De hava hatat mig utan sak.

Ordet barmhärtighet står där väl, men jag behandlar aldrig penningsaker som barmhärtighetsverk och aldrig barmhärtighetsverk som penningsaker. Riktigt. Jag inser, att köpmännen måste skilja emellan olika ting. Också var det icke min mening att taga din barmhärtighet i anspråk för Karmides' räkning.

När jag uttalade ordet dubbelgångare, gjorde min bildhuggare stora ögon och fäste min uppmärksamhet att vår man alltid bodde två ställen, det ena högra och det andra vänstra sidan om Seine, För resten fick jag veta, att min hemlighetsfulle vän levde en dubbel tillvaro i den mening att han, efter att ha tillbragt aftonen med mig fördjupad i filosofiska och religiösa tankeutbyten, alltid natten var synlig i danslokalen Bullier.

Kanske var det bara en tillfällig olycka som kunde repareras re-pareras repareras jag upprepade ordet för mig själv tills idén kom: om vi skulle klä upp Söderberg, raka honom och frisera honom och ha honom till fjärde man! Förlåt, herr Söderberg, sade jag, spelar herr Söderberg poker? Vi äro bara tre i kväll och behöva en fjärde man. Ni gjorde oss en tjänst, om ni vore med.

När folket såg vad Paulus hade gjort, hovo de upp sin röst och ropade lykaoniskt tungomål: »Gudarna hava stigit ned till oss i människogestaltOch de kallade Barnabas för Jupiter, men Paulus kallade de för Merkurius, eftersom det var han som förde ordet.

Det sista talet var en deklamation av Malmströms Angelika, i hemlighet riktad till herr Alrik, som när talet var slut, höjde sitt glas och med tårar i ögonen och en betydelsefull min uttalade det enda ordet: Angelika!

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar