Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


En tid härefter dog HERRENS tjänare Josua, Nuns son, ett hundra tio år gammal. Och man begrov honom hans arvedels område, i Timnat-Sera i Efraims bergsbygd, norr om berget Gaas. Och Israel tjänade HERREN, länge Josua levde, och länge de äldste levde, de som voro kvar efter Josua, och som visste av alla de gärningar HERREN hade gjort för Israel.

Nu vart jag visserligen lusfattig, men hederlig, och det är inte litet! att han kunde berömma sig själv också, men det hade han rättighet till, ty han levde som han lärde. Och den gamle vitskäggige log att ansiktet var som en hösthimmel med klar sol. Och si, det var allt av Herran kommet!

Och Simson sade: » jag nu själv med filistéernaSedan böjde han sig framåt med sådan kraft, att huset föll omkull över hövdingarna och allt folket som fanns där. Och de som han dödade vid sin död voro flera än de som han hade dödat, medan han levde.

Felet är bara, att det som göres kommer från de äldre, från människor som icke veta något om ett barns liv och tankevärld, människor, som glömt att de själva varit barn och som inte vilja eller kunna påminna sig, huru de hade det, huru de tänkte och levde. Jag känner en pojke, som går i ett elementarläroverk i Stockholm.

En man hos dig, som levde i veklighet och stor yppighet, skall missunnsamt se sin broder och hustrun i sin famn och de barn han ännu har kvar, att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i alla dina portar.

Dock kände jag mig rätteligen för ringa till detta, ja, jag var i mina ögon allt för låg därtill. Skulle jag söka ära hos tjänstekvinnorna, om vilka du taladeOch Mikal, Sauls dotter, fick inga barn, länge hon levde.

Men Asa och Baesa, Israels konung, lågo i krig med varandra, länge de levde. Baesa, Israels konung, drog upp mot Juda och begynte befästa Rama, för att hindra att någon komme vare sig till eller ifrån Asa, Juda konung.

Vad skulle hon tro om honom? Hon var kanske redan död. tre veckor hade han icke sett henne. Hon kunde mycket väl vara död, utan att han visste något. Livet är besynnerligt. Nej, han måste se henne och veta om hon levde. Tala med henne, förklara sig ett eller annat sätt, falla ned för hennes fötter och tigga om förlåtelse... Han var redan i trappan.

Jag, Nebukadnessar, satt i god ro i mitt hus och levde lycklig i mitt palats. hade jag en dröm som förskräckte mig; jag ängslades genom drömbilder mitt läger och genom en syn som jag såg. Därför gav jag befallning att man skulle hämta alla de vise i Babel till mig, för att de skulle säga mig drömmens uttydning.

I Bet-Lehem i Juda levde en ung man av Juda släkt; han var levit och bodde där såsom främling. Denne man vandrade bort ifrån sin stad, Bet-Lehem i Juda, för att se om han funne någon annan ort där han kunde bo; och under sin färd kom han till Efraims bergsbygd, fram till Mikas hus.