Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Det var kanhända en dröm, allt vad han hade upplevat, en hemsk, förvirrad dröm, och skottet skulle väcka honom. Ja, det blev bäst . Vad gagnar att leva länge, vi dock föga förbättras? Han förstod ingenting i sitt liv, nu han tänkte tillbaka det.

När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, många det var beskärt att evigt liv. Och Herrens ord utbredde sig över hela landet. Men judarna uppeggade de ansedda kvinnor som »fruktade Gud», ock de förnämsta männen i staden, och uppväckte en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drevo dem bort ifrån sin stads område.

Och detta skall vara en rättsstadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta. Om någon slår ihjäl en annan, skall man, efter vittnens utsago, dräpa dråparen; men en enda persons vittnesmål är icke nog för att man skall kunna döma någon till döden. I skolen icke taga lösen för en dråpares liv, om han är skyldig till döden, utan han skall straffas med döden.

Under den första och skönare hälften av sitt liv hade hon offrat allt för sin kärlek till en riddare utan fruktan och tadel; den senare dystra och ensliga hälften av detta liv ägnade hon åt den dyra plikten att upprätta hans ära.

Togo mänskorna av sig hatten för en Strindberg, en Nietzsche, en Ibsen, en Ellen Key? Det vore gudlöst, om inte vore fallet. Och han själv? Nu kunde han följa sin utveckling ända från den stund hans far befruktat ägget i hans mors inre. Han hade redan i sin moders liv genomlevat hundratusentals års utveckling: från cell till mänska.

Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig, täcktes i mig uppenbara sin Son, för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, begav jag mig strax åstad; jag rådförde mig icke med någon människa, ej heller for jag upp till Jerusalem, till dem som före mig voro apostlar.

sade Saul till honom: »Vems son är du, yngling» David svarade: »Din tjänare Isais, betlehemitens, sonSedan, efter det att David hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät honom icke mer vända tillbaka till sin faders hus.

Paulus varnade dem och sade: »I mån, jag ser att denna sjöresa kommer att medföra vedervärdigheter och stor olycka, icke allenast för last och skepp, utan ock för våra livMen hövitsmannen trodde mer styrmannen och skepparen än det som Paulus sade.

Stellan räckte Kalle sin hand och sade: Nu ha vi gjort fostbrödralag å ä för livet. Kalle nickade. Det blev tyst. Det sprakade i kaminen. Stellan kände det, som om han inträtt i ett nytt och högtidligt skede av sitt liv. Nu hade han en vän, en riktig vän. Världen hade något sätt förenklats. Han var ej ensam längre. Han var två. Han hade blivit starkare.

Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till, sänd, därför att det finnes ett hopp om evigt liv ty evigt liv har Gud, som icke kan ljuga, för evärdliga tider sedan utlovat, och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son grund av gemensam tro.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar