Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Sex dagar skall du göra ditt arbete, men sjunde dagen skall du hålla vilodag, för att din oxe och din åsna hava ro, och din tjänstekvinnas son och främlingen njuta vila. I alla de stycken om vilka jag har talat till eder skolen I taga eder till vara. Och andra gudars namn skolen I icke nämna; de skola icke höras i din mun. Tre gånger om året skall du hålla högtid åt mig.

Hören följande ord, som HERREN har talat mot eder, I Israels barn, ja, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. har han sagt: Eder allena har jag utvalt bland alla släkter jorden; därför skall jag ock hemsöka eder alla edra missgärningar. Färdas väl två tillsammans, utan att de hava blivit ense därom? Ryter ett lejon i skogen, om det ej har funnit något rov?

Mose allena träda fram till HERREN, de andra icke träda fram; ej heller folket stiga ditupp med honomOch Mose kom till folket och förkunnade för det alla HERRENS ord och alla hans rätter. svarade allt folket med en mun och sade: »Efter alla de ord HERREN har talat vilja vi göraDärefter upptecknade Mose alla HERRENS ord.

En dag, det var en söndagsförmiddag just högsommartiden, hade sonen talat med gubben om sin kärlek till Weitikka, men fått hårda ord och kalla hånskratt till svar sin fråga om fadern ville tillåta att han gifte sig och finge den tillämnade platsen som inspektor godset. De hade skilts som ovänner i vredesmod och under svordomar och förbannelser.

Och HERRENS ängel sade till Elia: » ned med honom, frukta icke för honom stod han upp och gick med honom ned till konungen Och han sade till denne: » säger HERREN: Eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron likasom om i Israel icke funnes någon Gud, som du kunde fråga härom fördenskull skall du icke komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden Och han dog, i enlighet med det HERRENS ord som Elia hade talat; och Joram blev konung efter honom, i Jorams, Josafats sons, Juda konungs, andra regeringsår.

Och detta har ändå synts dig vara för litet, Herre, HERRE; du har ock talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Och härom har du talat människosätt, Herre, HERRE! Vad skall nu David vidare tala till dig? Du känner ju din tjänare, Herre, HERRE. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat det för din tjänare.

Träd du fram och hör allt vad HERREN, vår Gud, säger, och tala du till oss allt vad HERREN, vår Gud, talar till dig, vilja vi höra det och göra därefterOch HERREN hörde edra ord, när I taladen till mig; och HERREN sade till mig: »Jag har hört de ord som detta folk har talat till dig. De hava rätt i allt vad de hava talat.

Modern fick nu bekräftelse , hvad hon anat, att han hade sökt upp Alma i hennes bostad. Den unga flickan beskref deras möte; och ur hennes ord slog kylan vid detta möte omisskänneligt fram. Sjelfbeherskningen hade icke ett enda ögonblick lemnat honom i sticket och de hade talat lugnt om sitt förhållande till hvarandra.

Han föll i tankar och spratt upp, när Valdemar tystnade. Du har talat om kärleken mellan man och kvinna, men det stora i världen har aldrig uppstått ur den kärleken, utan ur strid mot den. Därför kallas också människan först vis, när hon blir gammal och ser ned över sina forna böjelser som den vita påven över sina svarta präster.

Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, se, Israels hus säger: »Den syn som han skådar gäller dagar som icke komma snart; han profeterar om tider som ännu äro långt bortaSäg därför till dem: säger Herren, HERREN: Intet av vad jag har talat skall längre fördröjas; vad jag talar, det skall ske, säger Herren, HERREN.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar