Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under edra fötter, den dag jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot. Tänken Moses lag, min tjänares, åt vilken jag Horeb gav stadgar och rätter för hela Israel. Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer.

några ställen synes dock, som profeterna räknat Herrens dags början endast från solens uppgång densamma, såsom i Joel 2:31, der vi läsa, att "solen skall förvandlas till mörker och månen till blod, innan Herrens stora och förskräckliga dag kommer," och Mal. 4:5: "Si, jag skall sända eder Elia, profeten, förrän Herrens dag kommer, den stora och förskräckliga."

När allt folket såg detta, föllo de ned sina ansikten och sade: »HERREN är det som är Gud! HERREN är det som är GudMen Elia sade till dem: »Gripen Baals profeter; låten ingen av dem komma undanOch de grepo dem. Och Elia lät föra dem ned till bäcken Kison och slakta dem där.

När det sedan hade blivit eftermiddag, fattades de av profetiskt raseri, och höllo ända till den tid spisoffret frambäres. Men icke ett ljud hördes, ingen svarade, och ingen tycktes heller akta dem. Och Elia sade till allt folket: »Träden hitfram till mig trädde nu allt folket fram till honom. satte han åter i stånd HERRENS altare, som hade blivit nedrivet.

Angående Mose synes ju, att han måste två gånger, om han skall återvända och dödas. Detta är ej omöjligt, ty Lasarus dog också två gånger. Tertullianus säger: "Enok och Elia blefvo bortryckta utan att se döden; deras död är blott uppskjuten, det att vid deras tillkommande lidande och död deras blod utrota antikrist."

Men femtio män av profetlärjungarna gingo ock åstad och ställde sig något avstånd, längre bort, under det att de båda stodo vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog vattnet; delade sig detta åt två sidor. Och de gingo båda torr mark därigenom.

Uttrycken "slå jorden med allehanda plåga" och "förvandla vatten till blod," påminna starkt om Mose. Det torde vara desamma två, som förr en gång visade sig förklaringsberget. Svar: Elia, liksom Enok, for visserligen till himmelen, men det står ej, att han fick förhärligad kropp.

Han hade nämligen ingen son. Vad nu mer är att säga om Ahasja, om vad han gjorde, det finnes upptecknat i Israels konungars krönika. Vid den tid HERREN ville upptaga Elia till himmelen i en stormvind gingo Elia och Elisa från Gilgal.

kom en röst till honom och sade: »Vad vill du här, EliaHan svarade: »Jag har nitälskat för HERREN, härskarornas Gud.

Åter sände han åstad en tredje underhövitsman med femtio man Och denne tredje underhövitsman drog ditupp, och när han kom fram, föll han ned sina knän för Elia och bad honom och sade till honom: »Du gudsman, låt mitt liv och dessa dina femtio tjänares liv vara något aktat i dina ögon.