Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


En östgöte stannar alltid vid stugdörren för att lukta, vad det är för bröd som bakas. Därpå känner man igen honom. Nej, främling, er frukta vi inte. Var därför välkommen och låt oss hålla frid! Bonden var mest vän med den allra äldsta av kvinnorna, och han hade ansat sitt skägg med kammen, räckte han henne den.

De hälsade honom med en visserligen trumpen men dock oförtydbar aktning, och för första gången njöt han sötman av att vara en betydande person. Den rike bonden Bruts ende son i första giftet, en ung och enfaldig man vid namn Henrik, lämnade till och med sin sjungande flock för att sluta sig till Hans Hinz.

Den arma bonden hade märkt förhållandet och sade efter en stunds tystnad helt enfaldigt: "Hvartill behöfs här papper? Nog vet jag utan sådant, att jag är i skuld hos herr öfversten." "Ja", inföll denne genast, " ett hundrade riksdaler med upplupet intresse för ett år och tre veckor, är det icke ?"

Hon var sedan någon tid förlovad med bonden Brut, Grädels svärfar, och man visste, lätt det brådskade med bröllopet. Man visste också eller trodde sig veta, att upphovet till denna brådska ej var den blivande brudgummen utan just Hansi Hinz. Och denna slutsats drog man av fru Maturins täta besök i kvarnen.

"Det där bör noga undersökas", sade bonden och gick närmare intill Bob. "Det förefaller mig som om dialekten vore tysk", anmärkte Charley, som äntligen fått klart för sig vad meningen var. "Och han bjöd mig pengar för en tjänst", röt fransmannen. "Nu, förbanningen " Till sakens vidare utveckling voro Charley och jag overksamma men intresserade åskådare.

Han trodde, att ropet kom från vägen, och först när han vände sig om, fick han klart för sig, att han var funnen av bonden från Folketuna. Nej, vid Kristus, jag är ensam, svarade han med ängslig iver. Varför rider du kring här i skarabygden? Sluta upp att söka efter barnet. Du kommer ändå aldrig att hitta det. Nu är det för dig vi komma, Jakob, sade trälen.

Ack, hon hör klart, hur han också sitter och sjunger om henne, fast han ännu kanske varken vet var hon bor eller vad hon heter. Och sätter hon till att gråta... och tar bonden i granngården! Hon böjde sig och bröt en dunig maskros och blåste den.

Där grep han hårt fast om jarlens vänstra hand och höll upp den framför sina ögon, men det kom liksom vattenbläddror för dem, att han ingenting kunde se. Har jag blivit blind? stammade han. Jarlen, som kände sig prisgiven åt folket, gjorde intet motstånd utan stirrade den rundaxlade bonden och hans tarvliga vadmal. Äntligen fick han besinningen åter och fattade den grå skepnaden för bröstet.

Sådant fann jag förhållandet vara hos denna familj, och sådant har jag även funnit det i andra hyddor, där icke brännvinssuperi, nöd eller en och fördärvad herreklass olater smittat folket. Det är blott hos den oförfalskade svenske bonden och den gamla adeln av äkta svenskt blod man finner naturlig ädelhet.

Sara Videbeck gick strax därefter bort till deras packning, för att se över och betänka hur allt skulle läggas i vagnen för att fara väl. Albert stod i dörren för att efter bonden, vilken skulle bära ned sakerna, vinkade hon honom tillbaka och sade: Jag har överlagt något.