Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och prästen skall av offret taga en handfull, det som utgör själva altaroffret, och förbränna det altaret; därefter skall han giva kvinnan vattnet att dricka.

Och du skall taga av blodet altaret och av smörjelseoljan och stänka Aron och hans kläder, och likaledes hans söner och hans söners kläder; bliver han helig, han själv såväl som hans kläder, och likaledes hans söner såväl som hans söners kläder.

Detta skall vara gersoniternas släkters tjänstgöring, vad de hava att göra och vad de hava att bära: de skola bära de tygvåder av vilka tabernaklet bildas, uppenbarelsetältets täckelse, dess överdrag och det överdrag av tahasskinn som ligger ovanpå detta, förhänget för ingången till uppenbarelsetältet, vidare omhängena till förgården, förhänget för porten till förgården, som omgiver tabernaklet och altaret, ock tillhörande streck och alla redskap till arbetet därvid; och allt som härvid är att göra skola de förrätta.

Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring konungen. Därefter förde han ut konungasonen och satte honom kronan och gav honom vittnesbördet; och de gjorde honom till konung och smorde honom. Och de klappade i händerna och ropade: »Leve konungen

Och ännu en ängel kom fram ifrån altaret, den som hade makt över elden. Denne ropade med hög röst till den som hade den vassa lien; han sade »Låt din vassa lie , och skär av druvklasarna från vinträden jorden, ty deras druvor äro fullmognaOch ängeln högg till med sin lie jorden och skar av frukten ifrån vinträden jorden och kastade den i Guds vredes stora vinpress.

Och Hiskia befallde att man skulle offra brännoffret altaret; och samma gång som offret begynte, begynte ock HERRENS sång ljuda jämte trumpeterna, och detta under ledning av Davids, Israels konungs, instrumenter. Och hela församlingen föll ned, under det att sången sjöngs och trumpeterna skallade allt detta ända till dess brännoffret var fullbordat.

Ja, detta är lagen om huset. Men dessa voro måtten altaret i alnar, var aln en handsbredd längre an en vanlig aln: Dess bottenram var en aln hög och en aln bred, och kanten ramen, runt omkring utmed randen, var ett kvarter hög; detta var altarets underlag. Avståndet från bottenramen vid marken upp till den nedre avsatsen var två alnar, och bredden var en aln.

Sedan byggde prästen Uria altaret; alldeles efter den föreskrift som konung Ahas hade sänt till honom från Damaskus gjorde prästen Uria det färdigt, till dess konung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När konungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det.

Och hövdingarna förde fram skänker till altarets invigning, när det smordes; hövdingarna förde fram dessa sina offergåvor inför altaret. Och HERREN sade till Mose: »Låt hövdingarna, en i sänder, var och en sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning

Miserere mei Deus! Herr Svantepolk räckte hertigen ett brev. Du känner ängelsvapnet i sigillet. Det är från Fulco. Hertigen slet upp och läste det häftigt. Glömsk av stället kastade han det i vredesmod ifrån sig mitt altaret. Hans ögon blixtrade. Det är för mycket av en broder. Vet du, vad Fulco skrifver?

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar