Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev. Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp, han hugne edra hjärtan, och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord.

Slavar, ut med lamporna! Slavar, spelen upp Kalabis! Ut med lamporna! Kalabis, Kalabis! Sedan ropen och det allt oredigare samtalet fortgått en stund detta sätt, återvände Annæus Domitius till sina gäster. Han hade i aulan väntats av den kejserlige kuriren. Det brev, som denne medfört, bar prokonsuln av Akaja nu i sin gördel.

Men Hiskia sade: »Vad för ett tecken gives mig därpå att jag skall upp i HERRENS husVid samma tid sände Merodak-Baladan, Baladans son, konungen i Babel, brev och skänker till Hiskia; och han fick höra, att denne hade varit sjuk, men blivit återställd.

Men du ska veta också, att jag har varit sjuk också, mycket för sjuk för att jag skulle kunna tänka något annat än mig själv. Åh, det är, som om jag hade vaknat upp igenHon tog sig om huvudet med en underlig åtbörd av en gång oro och lycka. Och hon tillade: »Men när jag dör en gång, ska du i Svens byrå. Där överst ligger ett brev från mig. Men du får aldrig läsa det förrän .

Men som han måste ha något utlopp för sina känslor, satte han sig vid fönstret att skriva brev till sin gamle fader för att berätta honom om sin lycka. Och hur han skrev, värmdes han opp, både av starkölet och det lättrörda sinnet, och hans lekfulla natur tog sig till att spela.

Men som han måste ha något utlopp för sina känslor, satte han sig vid fönstret att skriva brev till sin gamle fader för att berätta honom om sin lycka. Och hur han skrev, värmdes han opp, både av starkölet och det lättrörda sinnet, och hans lekfulla natur tog sig till att spela.

Denne är den sanne Guden och evigt liv. Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna. andra brev Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen. Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.

Och till nehelamiten Semaja skall du säga sålunda: säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Du har i ditt namn sänt brev till allt folket i Jerusalem och till prästen Sefanja, Maasejas son, och till alla de andra prästerna, lydande: »HERREN har satt dig till präst i prästen Jojadas ställe, för att i HERRENS hus skall finnas tillsyningsmän över alla vanvettingar som profetera, att du kan sätta sådana i stock och halsjärn.

Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande. brev till kolosserna Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, ock brodern Timoteus, hälsar de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader.

Och jag bjöd Baruk, i deras närvaro, och sade: säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Tag du dessa brev, både detta förseglade köpebrev och detta öppna brev, och lägg dem i ett lerkärl, för att de vara i behåll för lång tid. Ty säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Ännu en gång skall man komma att i detta land köpa hus och åkrar och vingårdar