Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Tänker du kanske den där historien med Grädel? Jag svär vid allt vad heligt är Han tvärtystnade; greppet kring hans arm hade plötsligt hårdnat till och lät honom förstå, att han råkat in en farlig väg. Efter ett ögonblick fortsatte han, resonerande, lugnt, klart, kallt: . Låt vara att du misstror mig. Det kan jag förstå.

Och när I genom lottkastning fördelen landet till arvedel, skolen I åt HERREN giva en offergärd, en helig del av landet, i längd tjugufem tusen alnar och i bredd tio tusen; detta stycke skall vara heligt till hela sitt omfång runt omkring.

I själva ären våra vittnen, och Gud är vårt vittne, I veten, och han vet huru heligt och rättfärdigt och ostraffligt vi förhöllo oss mot eder, I som tron. Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn, och huru vi uppfordrade eder att föra en vandel som vore värdig Gud, honom som kallar eder till sitt rike och sin härlighet.

Åt alla fyra sidorna mätte han platsen. Den var omgiven av en mur, som utefter platsens längd höll fem hundra stänger och utefter dess bredd fem hundra stänger. Och den skulle skilja det heliga från det som icke var heligt. Och han lät mig åstad till porten, den port som vette åt öster.

Och vad beträffar tionde av fäkreatur eller av småboskap, allt som går under herdestaven, skall av allt detta vart tionde djur vara helgat åt HERREN; man skall icke efterforska om det är bättre eller sämre, och man får icke utbyta det. Om någon likväl utbyter djuret, skall både detta och det som har blivit lämnat i utbyte vara heligt; det får icke lösas.

Sin Guds spis han äta, både det som är högheligt och det som är heligt, men eftersom han har ett lyte, skall han icke in till förlåten, ej heller skall han fram till altaret, det att han icke ohelga mina heliga ting; ty jag är HERREN, som helgar dem. Och Mose talade detta till Aron och hans söner och alla Israels barn.

Han låste portarna, löste hunden och gjorde ett heligt löfte att aldrig låta främmande människor och allraminst kyssalystna töser komma in hans gård mer. Ånej han skulle allt veta hvad han gjorde en annan gång. Och hundingen inte skulle han vara dum och plocka fram sin gamla rom den hade ju gått till de galater. låg han där i dödsens ångest i ett par, tre dar. Ingen slapp in gården.

Dertill kommer, att för beständigt heligt och profant, högt och lågt äro blandade med hvarandra. Slutligen undgår ej litet en ofta trög och hård rytm att stöta bildade öron.

Men äfven i det minsta, som rent och utan förvridning är sin idé, en harmoni måste finnas och det icke kan vara mycket graden af harmoni som icke mer dess väsende, som är oss heligt, följer, att om denna i det rena lägsta uttalade samklang vore oss förklarad, vi äfven med samma slags harm skulle se detta förvrängas.

Ja, om det ej skadar morbror. Det gagnar honom, ty det förhindrar en dålig handling. lovar jag er heligt, att ej röja för någon, vad ni nu säger mig, sade flickan och lade sin behandskade hand i hans. Tack, fröken Zander. Wolfgang berättade nu allt han hört.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar