Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ena kransen för sig själf hon sparar, Åt sin lekvän skänker hon den andra; Men den tredje lägger hon böljan Och med tysta ord ledsagar denna: "Simma, simma, gröna krans, med vågen, Simma hän till Georgs port och bringa Detta budskap till hans goda moder: 'Vill du, moder, gifta bort din Georg, Gif ej honom åt den unga änkan, Åt den sköna flickan unna honom!"

Lunden hölls i fruktan och besöktes sällan utom vid de årstider, någon klättrare sökte efter den undergörande misteln eller gillrade för hemlighetsfulla fåglar. Männen flockade sig om bergmästaren med en sidoblick mot en stor sten, vilken istapparna hängde som välvningen över en port. Jag vet bara ett att råda, svarade slutligen bergmästaren, efter att ett ögonblick ha besinnat sig.

Därav gjorde man fotstyckena till uppenbarelsetältets ingång, ock kopparaltaret med tillhörande koppargaller och altarets alla tillbehör, vidare fotstyckena till förgården, runt omkring, och fotstyckena till förgårdens port, äntligen alla tabernaklets pluggar och alla förgårdens pluggar, runt omkring.

Och alla konungens tjänare som voro i konungens port böjde knä och föllo ned för Haman, ty hade konungen bjudit om honom. Men Mordokai böjde icke knä och föll icke ned för honom.

Ty denne är förstlingen av hans kraft; honom tillhör förstfödslorätten. Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör dem, skola hans fader och hans moder taga honom och föra honom ut till de äldste i staden, till stadens port.

Förtroligt skall jag söka att besälla Din lefnads snabba vår, Och när du dör, skall din graf jag fälla En blomma och en tår. Tempeltornets dystra klockor hördes, Mot dess port en svartklädd skara rördes, Och en yngling, skördad ifrån våren, Buro de båren. Sakta sänktes slumrarn ned i mullen, Fredligt rundades ånyo kullen, Och ett enkelt kors blef ställdt af sorgen den trygga borgen.

Och en port till den inre förgården fanns ock södra sidan; och han mätte avståndet från den ena porten till den andra södra sidan: det var hundra alnar. Därefter förde han mig till den inre förgården genom södra porten.

Och skall fursten utifrån in genom portens förhus och ställa sig vid portens dörrpost; och när prästerna offra hans brännoffer och hans tackoffer, skall han tillbedja portens tröskel och därefter ut. Men porten skall icke stängas förren om aftonen. Och folket i landet skall sabbater och nymånader tillbedja inför HERREN vid ingången till samma port.

Det var en vinterkväll och jag tog farväl av henne utanför hennes port. Vi talade om allt utom det vi båda tänkte . Och , plötsligt, tog jag henne om halsen och kysste henne näsan. Det blev aldrig mer, ty dagen därpå skildes våra vägar för evigt. Hade jag varit lika tekniskt bildad som nu borde alltsammans gått till annat sätt.

räckte männen ut sina händer och togo Lot in till sig i huset och stängde dörren. Och de män som stodo utanför husets port slogo de med blindhet, både små och stora, att de förgäves sökte finna porten. Och männen sade till Lot: »Har du någon mer här, någon måg, eller några söner eller döttrar, eller någon annan som tillhör dig i staden, för dem bort ifrån detta ställe.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar