Vidare infunno sig klockaren och skolläraren och skollärarinnan och kanske ännu några flera men allasammans bättre folk. Ett par pigor buro stora korgar med Guds gåvor.

Dessa församlade nu sina bröder och helgade sig och gingo, såsom konungen hade bjudit i kraft av HERRENS ord, sedan in för att rena HERRENS hus. Men prästerna gingo in i det inre av HERRENS hus för att rena det, och all orenhet som de funno i HERRENS tempel buro de ut förgården till HERRENS hus; där togo leviterna emot den och buro ut den i Kidrons dal.

Och han framställde för dem en liknelse; han sade: »Det var en rik man vilkens åkrar buro ymniga skördar. Och han tänkte vid sig själv och sade: 'Vad skall jag göra? Jag har ju icke rum nog för att inbärga min skörd. Därefter sade han: ' vill jag göra: jag vill riva ned mina lador och bygga upp större, och i dem skall jag samla in all min gröda och allt mitt goda.

Hans anletsdrag voro sköna men buro en sådan prägel, att man knappt trodde sig se ett barn; ty det låg djupt allvar hans panna, mörk erfarenhet och hemlighetsfull glans i hans ögon, mycket tyst och tåligt lidande hans bleka kinder, i linjerna kring hans lilla mun och i den fina åderteckningen hans stora ögonlock, att det bildade icke en naturlig utan en övernaturlig samklang med hans barnsliga ansikte.

Tillika reste Josua tolv stenar mitt i Jordan, samma plats där prästerna som buro förbundsarken hade stått med sina fötter; och de finnas kvar där ännu i dag. Och prästerna som buro arken blevo stående mitt i Jordan, till dess att allt det var fullgjort, som HERREN hade bjudit Josua att tillsäga folket, alldeles i enlighet med vad Mose förut hade bjudit Josua; och folket gick över med hast.

Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar; och när det var sålt, voro ju penningarna i din makt. Huru kunde du något sådant i sinnet? Du har ljugit, icke för människor, utan för GudNär Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan. Och stor fruktan kom över alla som hörde detta. Och de yngre männen stodo upp och höljde in honom och buro ut honom och begrovo honom.

Och israeliterna sade till Gideon: »Råd du över oss, och såsom du ock sedan din son och din sonson; ty du har frälst oss ur Midjans handMen Gideon svarade dem: »Jag vill icke råda över eder, och min son skall icke heller råda över eder, utan HERREN skall råda över ederOch Gideon sade ytterligare till dem: »Ett vill jag dock begära av eder: var och en av eder giva mig den näsring han har fått såsom byteTy midjaniterna buro näsringar av guld, eftersom de voro ismaeliter.

Och konung Salomo stod framför arken jämte Israels hela menighet, som hade församlats till honom; och de offrade därvid småboskap och fäkreatur i sådan myckenhet, att de icke kunde täljas eller räknas. Och prästerna buro in HERRENS förbundsark till dess plats i husets kor, i det allraheligaste, till platsen under kerubernas vingar.

Lik i huset och inte någon möjlighet att bud efter kista eller svepning; ty snön föll oupphörligt, att strömmar och fjärdar varken buro eller brusto; att båt i sjön var omöjligt, ty vattnet var en enda issörja, i vilken man varken kunde ro eller åka eller . Carlsson och Floden, som Gusten nu lät kalla sig, gingo om varandra, sutto till bords tillsammans utan att byta ett ord.

Allt detta hade för honom sammanfallit med begreppet historia, något avlägset och förflutet. Men det fanns mänskor, som ännu levde och buro samtid och framtid inom sig, som bestämde , vad han och andra tänkte och trodde. De funnos i Stockholm, Paris, Berlin inte i gravkor och kyrkogårdar utan gatorna och i husen.