Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ett manligt biträde såg mig och sade: »Belåning?» »Jasade jag och tog upp min klocka och lade den disken. Hon satt vid en liten pulpet och skrev i en stor bok. »Huru mycketsade biträdet. Jag kände att jag älskade henne. »Tolv kronorsvarade jag alldeles måfå. »Remontoirur av guld, tolv kronorsade biträdet till henne, som jag älskade.

Denne föll ned för Jesu fötter och bad honom att han skulle komma till hans hus; ty han hade ett enda barn, en dotter, vid pass tolv år gammal, som låg för döden. Men under det att han var väg dit, trängde folket hårt honom. Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i tolv år och icke hade kunnat botas av någon.

Ursäkta mig, stammade David rodnande, kan ni upplysa mig om hur dags ett brev är framme hos adressaten som inlämnats Mästersamuelsgatans post klockan tolv? Till vart? Afganistan eller Frans Josefs land? Det röda ansiktet log faderligt och liknade en nymåne som just i skördetiden höjer sig över ängsmarkernas horisont. David sade adressen. Framme halv ett, antar jag.

Avståndet från den mindre avsatsen upp till den större var fyra alnar, och bredden var en aln. Altarhärden höll fyra alnar; och från altarhärden stodo de fyra hornen uppåt. Och altarhärden var tolv alnar lång och tolv alnar bred, att dess fyra sidor bildade en liksidig fyrkant. Och avsatsen var fjorton alnar lång och fjorton alnar bred, utefter sina fyra sidor.

Därför skola dessa stenar vara ett åminnelsemärke för Israels barn till evärdlig tid gjorde Israels barn såsom Josua bjöd dem; de togo upp tolv stenar ur Jordan, såsom HERREN hade tillsagt Josua, efter antalet av Israels barns stammar; och de förde dem över med sig till lägerstället och lade ned dem där.

Därifrån gick den fram österut mot solens uppgång till Gat-Hefer och Et-Kasin och vidare till det Rimmon som sträcker sig till Nea. Härförbi böjde sig gränsen i norr till Hannaton och gick ut vid Jifta-Els dal. Och den omfattade Kattat, Nahalal, Simron, Jidala och Bet-Lehem tolv städer med deras byar. Detta var Sebulons barns arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

När det nu hade blivit afton, lade han sig till bords med de tolv. Och medan de åto, sade han: »Sannerligen säger jag eder: En av eder skall förråda mig blevo de mycket bedrövade och begynte fråga honom, var efter annan: »Icke är det väl jag, Herre svarade han och sade: »Den som jämte mig nu doppade handen i fatet, han skall förråda mig.

Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar den mans, till vilken detta HERRENS ord hade kommit: »Israel skall vara ditt namnOch han byggde av stenarna ett altare i HERRENS namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av två sea-mått. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den veden.

Och han ropade med hög röst till de fyra änglar som hade fått sig givet att skada jorden och havet, och sade: »Gören icke jorden eller havet eller träden någon skada, förrän vi hava tecknat vår Guds tjänare med insegel deras pannorOch jag fick höra antalet av dem som voro tecknade med insegel, ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns stammar; av Juda stam tolv tusen tecknade, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, av Asers stam tolv tusen, av Neftalims stam tolv tusen, av Manasses' stam tolv tusen, av Simeons stam tolv tusen, av Levi stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen, av Sabulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen, av Benjamins stam tolv tusen tecknade.

När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos. Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar. Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han. När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan. Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han åtta hundra femton år och födde söner och döttrar.

Dagens Ord

slagdängor

Andra Tittar