Antalet af dessa presenterade skrifvelser skulle bli ungefär tio. Vi vilja ej heller förneka, att af de öfriga poemen, fastän titelbladen ingenting upplysa derom, åtskilliga dels kunnat vara indirekta böneskrifter, dels blifvit bestälda och betalade. Men en hel mängd andra förekomma till umgängesvänner och bekanta, hvilka blott hans egen tacksamhet eller välvilja dikterat.

Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, och att han upplysa edra hjärtans ögon, att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt härlighet hans arv är bland de heliga, och huru översvinnligt stor hans makt är oss som tro allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande. »Allt lade han under hans fötter

Lektorn har ingenting och göra med, om jag kurtiserar flickor eller vad jag gör om eftermiddagarna. , kan jag upplysa Petréus om, att han kommer att se, hur mycket jag har att göra med det, när betyget kommer. Det är en annan sak. Det hör inte hit. Lektorn kan ge mig vilket betyg som helst, men lektorn har inte rätt att göra mig och mina känslor till ett åtlöje för klassen.

Dessa kantiga figurer i gråa rockar, som skakade mjölkkärror och hölass, behandlades som löjliga personer, underlägsna varelser, hvilka saklöst beskötos med snöbollar. Att åka bak deras slädar ansågs som ett medfödt privilegium. Att skrikande upplysa dem om att vagnshjulet gick omkring och dem att titta underverket var en stående qvickhet.

Och blir således sens moralen den, att kvinnorna förvisso inte ha orsak att fika efter rösträtt m.m., eftersom de alltjämt, också där de frigjort sig från mycken svaghet, ha goda anledningar att »upplysa och höja sina själar». Detta var den första granskningens resultat.

Här brinner en lampa, här brinner rökelse, fortfor samma röst, vars ägare vid sidan av en bland följeslagarne tog några steg framåt i salen, medan flera andra skockade sig vid dörren. Tillåt mig upplysa, svarade denne, att här ännu lär finnas en gammal präst. Det är förmodligen han, som med iakttagande av gamla vanor.... Nåväl. Tänd en fackla! Det är skumt i djävlanästet. Mer ljus!

Lägg härtill smårutiga fönster med starka bommar, det oigenomträngliga mörkret derute, en oljelampa eller ett talgljus att upplysa serveringen derinne, och man kan någorlunda se det rum, der Lucidor dog.

Det beror av dig, om hans minne skall brännmärkas med avfallets vanärande stämpel eller upplysa alla kommande tider med strålarne av sin helgonglans. Det beror ej av mig. Jag har blott ett att göra: jag måste lyda. Du sade sant. Du uppfattar din plikt.

Och han upphov sin mun och talte sålunda, allt under det han viftade med chambrièren: Vet du, din tjuvstryk, vilka en husbondes rättigheter äro? Nej, det tyckes du icke veta, men jag skall upplysa dig därom.

Han förstår sitt »business», och han är fullt medveten och stolt öfver den omständigheten att han förstår det det är en af de många fördelar Sibley gifvit honom och han är besluten, att hans principal icke skulle, åtminstone i denna sak, veta mindre än han. Ni får aldrig uraktlåta att upplysa er arbetsgifvare.