Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Genom att sanktionera detta steg skulle Ryssland intet förlora utom tvärtom vinna alla möjliga fördelar och icke minst den, att till stor del omintetgöra Englands planer rörande landet. England har nämligen ett högst obetydligt antal judar ibland sig, jemfördt med Rysslands millioner. Näst Ryssland ju Österrike och Balkanstaterna och derefter Tyskland fördel af detta steg.

De utomordentligt billiga priser, som äro rådande här 3 skålpund stål för 2 cents öka förbrukningen. Tyskland har byggt sand. Jag är en inbiten protektionist, men endast när vi ha skäl att tro, att vi genom tillfälligt tullskydd kunna skaffa förbrukaren tillgång en gifven artikel bättre och billigare, än han kunnat köpa den utrikes. Om vi icke kunna göra det, tror jag icke tullskyddet.

Däraf komma alla dessa dimmiga företag med missräkning och modlöshet såsom logiskt resultat...» T. framhåller ock hurusom i Tyskland den tekniske fabrikstjänstemannen får stor andel af den vinst, han genom sitt arbete tillför sin firma. »Hvad är resultatet af vårt föråldrade system?

I Österrike och Tyskland är äfven den antisemitiska rörelsen ganska stark. Det judiska fikonträdet skjuter i våra dagar knopp knopp. Och: "När I sen detta ske, veten , att han är nära för dörren." Matt. 24:32, 34; Mark. 13:28-30; Luk. 21:29-32.

1850 och 60-talet åtnjöt sodan i Tyskland ett tullskydd af 25-55 % af värdet. *Ammoniaksoda.* utställningen i Wien 1873 framträdde Solvay-sodan först, och det dröjde därefter icke länge, innan flera fabriker uppstodo, som arbetade efter den nya metoden. Detta oerhörda prisfall medförde svåra tider för Leblanc-fabrikerna. Solvays metod var nämligen en betydlig genväg.

Se Ryssland, med dess befolkning af godt som trälar, lefvande svältkost, som ingen i vårt land kunde eller ville röra vid; och i Ryssland skall ni icke finna en enda millionär, med undantag af kejsaren och ett par jordägande adelsmän. Det är nästan samma sätt i Tyskland. I hela tyska kejsardömet känner jag inte till mer än två millionärer.

I Tyskland och ett par andra länder användes dock för detta ändamål icke aceton utan eter och alkohol, i England användes däremot för röksvagt krut uteslutande aceton. Tillverkningen af aceton sker i stort genom kalciumacetatets torrdestillation och råkondensatets rektifikation.

Varje torp, varje lada, varje ria och badstuga var överfylld av tillströmmande menighet, här och där även av bivackerande krigsfolk. Man såg små improviserade brädskjul, i vilka utbjödos matvaror, läder, lärfter och öl. Till och med konstmakare från Tyskland saknades icke, ehuru deras framställningar hörde till dem som i våra dagar knappt mera roa ens den lägsta folkhopen.

Man försökte förklara detta olika sätt, och länge man ej kände några tertiära aflagringar norr om Tyskland, kunde man ju alltid söka orsaken till det forntida mildare klimatet i lokala förhållanden, beroende olika fördelning af land och haf m. m.

Zola har haft en del otur med sina tyska disciplar. Max Kretzer t.ex. »den tyske Zola» är en fantasilös, mycket hedersam och nästan lika ointressant referent af sociala ställningar och förhållanden i 80- och 90-talets Tyskland. Han saknar ju inte värme: ett visst, socialt medlidande som kan ge färg åt en skildring. Men det räcker näppeligen till att göra honom läsbar för en icke-tysk publik.

Andra Tittar