Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Det sköt och dundrade hela dagen från berget; ångbåtar visslade i sundet; jakter kommo, lade till och spydde massor med sjöfolk i land. Om aftnarne anlände arbetare upp till gården; slogo lovar kring brunnen och ladugården; falkade efter flickorna; ställde till dansar; söpo med pojkarne och slogos emellanåt.

Hon ville underrätta postmästarinnan och flickorna der hemma i prestgården om sin resa och tillika sända några rader och ett vackert blomsterkort till sin kära puckelrygg. Fönstret stod öppet, och doften af en nyss utsprucken björk gården fläktade in i rummet.

I ett hänseende måste likväl prosten Eberhard ha svikit de asketiska idealen, ty prostgården vimlade ständigt av barn. Prostinnan använde tre rum till barnkammare. Ett för flickorna, ett för gossarna och ett för äldste sonen, som var ett geni. Denne gosse tog livet av sig. Somliga påstodo, att han överansträngt sig, andra åter menade att han förälskat sig i en adlig fröken.

Bakom honom stannade flickorna rad i rad, men Lill-Lars traskade fram till fadern.

Moster ska räfsa! ropa karlarne i korus. Moster ska ut och räfsa. Gumman slår ifrån sig med förklät: Herre Je', ska gamla gumman ut med flickorna! Nej, aldrig i livet, aldrig tiden! Å, ni är tokiga! Men motståndet retar. Ta kärngen, han, viskar Rundqvist, under det Norman muntrar , och Gusten blir mörk som en natt.

Ty fram ska den och samvetet är ingenting annat än rädslan att den inte ska komma fram. Om herr generalagenten haft den saken klar för sig, skulle ni hört och sett många bekännelser här i dag. Men herr Bruts bekännelse kommer nog under dagens lopp och ska ni passa ! Vad har hänt? skrek generalagenten och spärrade upp ögonen alldeles som flickorna Willman.

Men flickorna stimmade kring henne med frågor, förklaringar och ursäkter ända tills timmen började, och det var först när hon kom i ro i sitt eget lilla rum, som hon kunde gifva tankarne fritt lopp.

Emellertid måste jag i en hast hitta ett svepskäl för avskedet och kom jag att göra Larsbo till en mönstergård och grunda en rörelse. Det var inte alls någon dum idé. Och det är inte lönt, att flickorna Willman skratta åt mig. Det är ofta just det sättet och genom en tillfällighet, som stora tankar och idéer och rörelser födas.

Det stack nationaläran, och letande ännu i sista stund efter ett oåtkomligt dråpord, gick han rakt fienden, tog honom i västen och röck honom ut backen. Flickorna ställde opp sig i dörröppningen att åskåda drabbningen, och det föll ingen in att söka emellan. Norman var liten och satt, men Carlsson var grövre och utvuxen.

Hjertandes, hvad flickorna skola gapa, när vi komma, långa raden, utan krinolinband, tournyr och snörlif! Jag får visst en hård dust med mamma. Gumman är konservativ, som den gamla stubben der. Men si, jag skall ha den i alla fall.

Andra Tittar