Och HERREN skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna skola lära känna HERREN den tiden; och de skola tjäna honom med slaktoffer och spisoffer, de skola göra löften åt HERREN och infria dem. skall HERREN slå Egypten slå, men ock hela; när de omvända sig till HERREN, skall han bönhöra dem och hela dem.

Jag vill taga frälsningens bägare och åkalla HERRENS namn. Jag vill infria åt HERREN mina löften, ja, i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i HERRENS ögon är hans frommas död. Ack HERRE, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son; du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer, och HERRENS namn vill jag åkalla.

Än var hon gatan, än var hon torgen vid vart gathörn stod hon lur. Hon tog nu honom fatt och kysste honom och sade till honom med fräckhet i sin uppsyn: »Tackoffer har jag haft att frambära; i dag har jag fått infria mina löften. Därför gick jag ut till att möta dig jag ville söka upp dig, och nu ha jag funnit dig. Jag har bäddat min säng med sköna täcken, med brokigt linne från Egypten.

Och alla människor varda förskräckta; de förkunna vad Gud har gjort och förstå hans verk. Den rättfärdige skall glädja sig i HERREN och taga sin tillflykt till honom, och alla rättsinniga skola berömma sig. För sångmästaren; en psalm; en sång av David. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, och till dig får man infria löfte. Du som hör bön, till dig kommer allt kött.

Men du förde min själ upp ur graven, HERRE, min Gud. När min själ försmäktade i mig, tänkte jag HERREN, och min bön kom till dig, i ditt heliga tempel. De som hålla sig till fåfängliga avgudar, de låta sin nåds Gud fara. Men jag vill offra åt dig, med högljudd tacksägelse; vad jag har lovat vill jag infria; frälsningen är hos HERREN

Men om dig bjuder HERREN »Ingen avkomma av ditt namn skall mer finnas. Ur dina gudars hus skall jag utrota alla beläten, både skurna och gjutna. En grav bereder jag åt dig, ty skam har du kommitSe, över bergen nalkas glädjebudbärarens fötter hans som förkunnar frid: »Fira dina högtider, Juda, infria dina löften.

skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag. För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning. Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.

Om jag hungrade, skulle jag icke säga dig det; ty min är jordens krets med allt vad därpå är. Skulle jag äta tjurars kött, och skulle jag dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer åt Gud, skall du infria dina löften till den Högste. Och åkalla mig i nöden, vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig

Fyrtio år voro nu förlidna, Absalom en gång sade till konungen: »Låt mig begiva mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gjort åt HERREN. Ty din tjänare gjorde ett löfte, när jag bodde i Gesur i Aram; jag sade: 'Om HERREN låter mig komma tillbaka till Jerusalem, vill jag hålla en gudstjänst åt HERRENKonungen sade till honom: » i frid stod han upp och begav sig till Hebron.

Jag vill infria åt HERREN mina löften, ja, i hela hans folks åsyn, i gårdarna till HERRENS hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja! Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja! Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. säge Israel, ty hans nåd varar evinnerligen.