Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Frisk blåser en vind från nord; När vattnen dagas i morgon, kung, Ett åskmoln för den af segel Emot din bäfvande strand'." Den åldrige slöt. Ett sken Af rodnad syntes flickans kind. "Hvi hotar", sporde hon sakta, "Oihonnas hjälte ditt land?" talte Morannal än: "En skatt jag äger, han fordrar den; I bardens toner den klingat Och lockat ynglingens håg. O dotter, förnim hans ord!

Joahas var tjugutre år gammal, när han blev konung, och han regerade tre månader i Jerusalem. Konungen i Egypten avsatte honom i Jerusalem och pålade landet en skatt av ett hundra talenter silver och en talent guld.

Han lovade sig att stifta en donation till nytta för invånarna i detta monument åt hans företagsamhet. Men först måste han finna sin skatt. Den borde ligga i utkanten av den nya staden, enligt vad han beräknade.

blid och hjärtelig han är, snar att med oss vara, Behöfver för den, hjälp begär, Ej sina håfvor spara; En konung öfver himmelrik, Gör han sig själf den minste lik Och är oss som en broder. O himlafröjd att tänka , Att den, Guds spira äger, Ej vill den ringaste försmå, Men endast hjärtat väger, Att den, högt sin tron har satt, Vill blifva allas del och skatt, Som honom efterlängta!

Och som det hotade bli kallt travade han mattorna, och nu, dubbelt rädd om sin skatt, som skulle betala kalaset, tog han täcket ur sängen och lade ovanpå alltsammans. Dagen därpå rustade Anna och Gustav till dansen. Först slogs slagbordet igen och ställdes ut gården; därpå sopades och skurades, fejades och lövades.

Han talte ; ej bidande ett svar, Begynte han med dämpad stämma åter: "En furste; lysande föräldrars hopp, Emottar vid sin faders död i arf Den ena af hans stora egendomar. Han kommer till sitt landtgods, fäster där Sitt unga öga en ung slafvinna; En vacker kind, en fyllig barm, hvad skatt Att öfverväga alla andra värden!

Den sköna flickan talte: "En seglare hafvet Är nu min unge furste, Han varsnar icke stranden, Men möts dock af dess dofter; undrar han och söker Och tror, att själf han gömmer, Hos sig en skatt af blommor. O furste, denna sällhet, Som vid min kyss du känner, Den är min sällhet endast, Som doftar dig till mötes." Men fursten log: "O flicka, Säll dubbelt du, som äger Din sällhet som din egen.

nu konungen veta, att om denna stad bliver uppbyggd och murarna bliva satta i stånd, skola de varken giva skatt eller tull eller vägpenningar, och sådant skall bliva till men för konungarnas inkomster.

Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken. Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

Dessa undervisade nu i Juda och hade HERRENS lagbok med sig; de foro omkring i alla Juda städer och undervisade bland folket. Och en förskräckelse ifrån HERREN kom över alla riken i de länder som lågo omkring Juda, att de icke vågade kriga mot Josafat. Och en del av filistéerna förde skänker till Josafat och gåvo silver i skatt.