Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


till sist stod det der, klart och tydligt, som när ett ljus tändes. Det var således skälet och det var detta hon instinktlikt hade känt. »Hon törs inte med till en erkändt omoralisk ung herre», hade herr Wahlberg sagt. skämt förstås men der låg allvar bottnen. Hon tänkte den skildring af unge mäns lif, som hon nyss hade läst.

Tre bland dem voro väderbitna sjömän, talande endast tyska, och det befanns att deras kapten hade gått till bottnen. De tre övriga hade varit passagerare ombord det förolyckade fartyget. En talade svenska; två sökte förgäves göra sig förstådda med en blandning av polska, ryska och tyska.

Det lät mjukt och sorgset. Och underbara ögon han har under sin starka panna! Ögon som skifta vid minsta känsloskiftning, röda i kanterna, liksom tårade af sol. Hvad denna människa måste ha erfarit mycket! Hans ansikte är som en lång, spännande historia af ondt och godt, af mörkt och ljust; är som en brunn, ur hvilken man kunde ösa länge, länge utan att bottnen.

Albert tog sig sin rock, nalkades dörren och sade: Jag skall ned och se efter, att de spänner för. Han gjorde . De beställda hästarna hade kommit; också en parvagn, och halm hela bottnen full, samt två sitsar, bestående av vanliga hårda bondstolar. Hon tycker inte om de här bondsakerna hon, det har jag hört: gästgivaren måste låna mig en sits med dyna, sade han för sig själv.

Sade; ur hvilan spratt den raske Mattias, och redan Satt han i sängen rak; men den välförståndige Petrus Gick att bestyra om eld och sökte väl länge i härden, Innan där djupt bottnen han fann det glödande kolet.

Om han gett henne en del af sitt förtroende, hvarför kunde han icke ge henne det helt.» »Jag tror inte det fins någon erotik med i spelet, åtminstone inte ännu. Ja, det fins kanske bottnen ändå en liten smula men inte merDet jublade till inom henne. Detta var mer än ett förtroende, det var en sjelfpröfning; och den bar sanningens omisskänneliga pregel.

Jag satt kvar min plats och betraktade hans manöver. Han såg mycket rar och öfvertalande ut, men jag var orubblig. kom han igen. Det var alldeles icke hans mening att ge tappt. Vi talade hit och dit. Han sade bland annat: Det ligger en otrolig lumpenhet bottnen af hvar människas natur. Bevisar man någon en välgärning, får man alltid hat till tack.

Och allteftersom dag gick efter dag växte ångesten fram och bredde sig ut bottnen af hennes sinne, färgande allt med sin svarta grundton. Och ständigt skenade hennes fantasi utåt samma mörka väg, der den ofta kört sig trött. Åter och åter ljöd inom henne de två orden i hvilka han en gång koncentrerat sin lifsbekännelse: »lam invärtes

Tonfallet och tystnaden som följde efter var uttrycksfull; der låg en tröttkörd smärta bottnen af bådadera. »Detta är något som vi kvinnor aldrig kunna förstå heltut; hur det är möjligt för en finkänslig man att lefva ett sådant lif.» »Kan du tänka dig en finkänslig man äta drafvel för att stilla sin hunger?» »Jag vet icke.» »Var säker att nittionio af hundra göra det.

En vulkans spricka bildas däremot momentant . Ofta spricker jorden flera tusen meter djupt i ett enda ögonblick. , innan sprickan kom, var jorden där nere djupet kall . Men sprickan tillåter trycket af milliarder öfverliggande ton berg att verka samtidigt. Nere vid bottnen blir ett oerhördt tryck, en chock våldsam, att bergarten där smälter af den kolossala hettan.