Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Man hade icke alltid kallat henne »tokiga fröken». Det fans en tid, hon var känd under sitt eget namn: Sara Salin. Och det hade till och med funnits en tid detta namn kom hjärtan att klappa och fick sinnen att glädjas. Men det var länge sedan. Många vintrars snö hade sedan dess betäkt jorden och mången sommars värme alstrat nytt lif.

Jag har hört folk säga, att hedendomen, som funnits förr, än uppenbarelsens ljus kom öfver människosläktet, icke varit annat än en styggelse för Gud, att" dock jag vill skona er från att höra flere af dessa skärande föreställningar. Jag vill hellre söka utreda den frågan: Huru får människan döma sin like?

Ack, när man var ung! Det säger jag! Om det är mig möjligt, sade jag, skall jag göra det. Är det någon särskild, bror menar? Särskild, särskild ! Det har bara funnits en särskild för mig, en enda! Såå, det var vackert! Du ska höra det alltsammans, för jag tycker om dej! Det är tjugu år sen nu, tjugu år sen!

Ö. a. Äfven i våra dagar träffa vi stundom kvarlämningar af den gamla fördomen mot den stora mängdens bildning. Jag undrar icke att den funnits, när jag tänker hvad som fått namn af bildning.

Men när han välplägad och mätt steg upp från de fattiges bord och man såg hans värja försvinna genom dörren, haglade förbannelser som eldregn och mången daggert drogs halvvägs ur skidan för att sedan helt beskedligt krypa ner igen, och hade icke duellplakatet funnits, skulle icke vår vän hava länge drivit sitt vackra hantverk.

Och sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går till sin undergång, och ingen skall finnas, som hjälper honom den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag människor blevo till och ända till den tiden.

I mitten av oktober steg dimman från Tanningesjön och tätnade kring Björkenäs. Nu blev det nästan outhärdligt för Abraham. Föreställningen om fångenskap lämnade honom icke fri en minut. I muren av kastanjer och ekar hade det dock funnits stora fönster, vida valv ut mot det fria. Men dimman murade igen varje öppning, och det gröna genomskinliga gallerverket täcktes av en mur, grå som fängelsets.

I Jerusalem hava ock funnits mäktiga konungar, som hava varit herrar över allt land som ligger andra sidan floden, och skatt, tull och vägpenningar hava blivit dem givna. utfärden nu en befallning att man förhindrar dessa män att bygga upp denna stad, till dess jag giver befallning därom. förhindrades nu arbetet Guds hus i Jerusalem.

Nu var ångesten borta. Nu betydde det, att bli gammal, just att vinna sin sons tillgifvenhet. Hvilken oändlig trygghet det låg i att vara mor! Aldrig hade det väl funnits en son, som vändt sig bort från sin mor, derför att hennes hår blifvit hvitt eller hennes kind fått rynkor. Tvärtom!

Med ett ryck hade hon blifvit herre öfver sig sjelf. Hon satte stolen golfvet undvikande hvarje buller som om det funnits en död i rummet. sjönk hon långsamt ner sin plats och i det hon tryckte händerna samman i sitt knä för att icke göra någon åtbörd, sade hon: »Vill ni eller vill ni icke

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar