Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Man kunde spåra uttryck af kärlek och svartsjuka. Han såg Kajsa. Suckade, halfskrek, slängde med sina tunga armar och svängde sig långsamt och klumpigt som en elefant.

Den förändring, han undergått, fyllde henne med glädje och glädjen blef till tacksamhet emot den unga flickan, som hade kommit det vackra och fina i hans väsen att skjuta upp. Af det första ofördelaktiga intrycket fans nu intet kvar; af hennes moderliga svartsjuka intet heller.

Med svartsjuka kommer jag inte att besvära honom. Agnes kastade mig en hvass, genomträngande blick, men synbarligen kunde hon ej hos mig upptäcka minsta anledning att misstro mina ord, hvilka äfven denna gång öfverensstämde med rätta förhållandet. Däri gör du rätt, lilla Lisi, sade hon och klappade mig handen. Vet du att svartsjuka är det enfaldigaste af alt.

Vi skola hämta fröken Verther. Hon väntar oss. Jag trodde mig märka att han icke kunde säga detta fullt likgiltigt. Men hans osäkerhet framkallades måhända af mitt utbrott nyss, som han påtagligen ansåg förorsakadt af svartsjuka. Kanske hade han ej orätt. Kanske låg dock mot min vilja svartsjukan och kyttade bottnen af min själ. Jag blygdes och föraktade mig själf.

Jag var svag nog att i vissa ögonblick inbilla mig, att det kalla sätt, varpå du besvarade mina brev, var hycklat; att du ville plåga mig för att se min svartsjuka, att du var grym emot mig, emedan du älskade mig. Jag ville understundom icke tro vad alla sade mig, att du älskar Krysanteus' dotter och går att trolova dig med henne.

Hon hade vunnit honom, den vackraste af dem allesammans, honom, fadrens afgjordt föredragne älsklingsson, hela stadens bortskämde gunstling. Hvad hon var lycklig! Att svartsjuka kan verka mäktigt! Först nu hade således Morti lärt känna sig sjelf och sin kärlek, först nu när han fruktade att mista henne. Malins kinder kommo och gingo röda skyar.

Det är icke dygdig harm som dikterar detta känsloutbrott, icke heller svartsjuka, ty det är icke tanken de kvinnor, han verkligen älskat, som upprör mig; det är tanken alla de andra, som han gett ett grand af sig själf bara för att samlingen ökad. Om jag blott kunde finna ord för min egen stämning, när det kommer till stycket! Jag vill försöka.

Sten är tung, och sand är svår att bära, men tyngre än båda är förargelse genom en oförnuftig man. Vrede är en grym sak och harm en störtflod, men vem kan bestå mot svartsjuka? Bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålles fördold. Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd. Den mätte trampar honung under fötterna, men den hungrige finner allt vad bittert är sött.

Sorgbarn följde henne gråtande och bedjande. Hon gick, ty ett tvivel, som hon ville vederlägga, en svartsjuka, som hon förgäves hånade, hade vaknat i hennes sinne. Assim tog sin båge axeln och följde henne men avstånd. Efter en stunds vandring kom Singoalla, följd av Sorgbarn, till en sakta sluttande höjd, över vilken hennes väg låg.

Han blev gnatig och gick omkring och smågrälade och ville prompt ha alla möjliga upplysningar om den där personen, som kommit honom i förväg och varit den rätta. Slutligen sa den utpinade hustrun: För att stilla din svartsjuka vill jag berätta dig allt.