Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Till Runebergs första diktsamling hör ock Svartsjukan nätter , detta vulkaniska utbrott af en allt öfverväldigande fantasi som med sin tvifvelsjuka patos står i bjärt motsats till hela hans öfriga diktning och lefnadstro. Det är en outredd fråga huruvida något själfupplefvadt legat till grund för dikten.

Men blygseln håller mig tillbaka. Jag kan det icke. Svartsjukan är en gruvlig plåga, Rakel. Tacka din Gud, att hon icke hemsökt dig. Hon förvandlar hjärtat till ett ormbo, varur tusen giftiga gaddar framsticka och sarga vårt inre. Jag vet det, sade Rakel till sig själv. Myros av vinet livade tunga började äntligen förlamas.

Vi skola hämta fröken Verther. Hon väntar oss. Jag trodde mig märka att han icke kunde säga detta fullt likgiltigt. Men hans osäkerhet framkallades måhända af mitt utbrott nyss, som han påtagligen ansåg förorsakadt af svartsjuka. Kanske hade han ej orätt. Kanske låg dock mot min vilja svartsjukan och kyttade bottnen af min själ. Jag blygdes och föraktade mig själf.

Därefter löste hon slöjan, vari han var lindad, och knöt den kring sig själv och honom för att de icke skulle skiljas i den vida grav, där hon sökte ro för samvetskvalen, svartsjukan och förnedringen. Tryckande underpanten av sin olyckliga kärlek hårt intill sin barm, gick hon med slutna ögon mot randen av trappan.

Käck följde Assim och Singoalla. =Giftdrycken.= Assim sade, att Erland var död, talade icke sanningen ur hans mun utan svartsjukan och hågen att rädda Singoalla. Men Erland var nära döden; det fordrades den sista ansträngningen av hans kraftiga natur och pater Henriks läkekonst för att segra över giftdrycken.

Hvad en er nekar, skall en annan skänka, Och lika nektar dricks ur lika blommor. talade, vid borgens port, förnuftet. låg bland söfda söner innanför Svartsjukan, kärlekens och hatets dotter. I fridlös dvala låg hon där och sög Ur egen märg en otillräcklig näring Och skärpte sin för dagen skygga blick Och spetsade sitt öra under sömnen.

Wolfgang funderade ett ögonblick starkt att strax resa hem till Berlin det var svartsjukan, som för en stund bemäktigade sig honom men när han besinnade, att hans och flickans förhållande till varandra ju ej var av det intima slag, som berättigade honom till någon svartsjuka alls, ombestämde han sig och beslöt att stanna sin post för att än ytterligare förkovra sig i flygningens alla finesser och konstgrepp.