Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Emellertid kunde han icke bli den förnimmelsen kvitt, att Elsa väntade någonting af honom, innan hon reste: ett ord till afsked af den store konstnären, som hon haft lyckan att möta i sin ungdoms vår, och om hvilken hon senare i lifvet skulle kunna berätta för barn och barnbarn, att han till afsked kysst henne pannan eller möjligen munnen?

En kammarherre, som haft den lyckan att först syn det roliga uppträdet, måste fästa sina grannars uppmärksamhet detsamma. Synen är för befängd och väcker allmänt bifall. Gapskrattet dör i en vacker granitskärning, men bondens förbannelser, de icke! Men tåget brusar fram igen och lämnar efter sig en svartblå rökstrimma av stenkol och havannatobak.

Emellertid nalkades dagen, som vi länge väntat, vårt barn skulle födas, hemligheten, som min hustru länge sedan röjt, och som givit hennes själ spänstighet och hennes kropp vingar, skulle komma i dagen, lyckan för alltid ånyo skulle sätta bo i vårt hus. Medvetandet härom var det, som bidragit att göra vår sommar ljus, åtminstone ser jag det nu .

Nu måste ni fram med tuppen, och sen skall jag hugga in Pavola. Ställ sakerna i ordning och följ med mig dit opp, man täcks dock icke tappa hvart mål." Lyckan gynnade herr Gåsevinge öfver all hans förmodan, att han redan gården, under det han med klappande hjärta gick opp till tingshuset, fann ett vittne, hvars utsago afgjorde det kinkiga skadeersättningsmålet till hans fördel.

Hvad han kunde vinna vore en akademisk kondition, kanske resa utrikes, Rom och Paris med disciplerna; det var det högsta han begärde af de förnäma. Det ansåg han vara att göra lycka, och den lyckan skulle han nu jaga efter. gjorde han sin första visit hos friherrinnan en söndagseftermiddag hon var i staden. Hon liknade ett gammalt porträtt af en medelålders dam.

Stiger man ner gräsmattan och nalkas stugan, får man, om lyckan är god, se trollkarlen själv genom det öppna fönstret, där en hämpling visar sitt blodsprängda bröst i en liten ståltrådsbur mellan sallatsblad.

När löjtnant Finne fick blodet åt hufvudet, glömde han alltid det närvarande, glömde i synnerhet, att han åt nådebröd och drack nådetoddy sin mors skuldsatta gård. erinrade han sig helst de tider, han stått världshändelserna nära och om lyckan varit god kunde ha gifvit dem ett annat förlopp.

Och när det blir, skall du se, Ivar Mörcke, att jag verkligen kan vara något för dig. Jag är led vid lifvet. Jag längtar efter honom, och jag ser i honom jämte den store mannen en narr. Jag sörjer öfver att vara kvinna. En kvinna kan aldrig bli första-rangs konstnär. säger man. Det är väl . Jag skulle vilja ha ro. Ensamhet. Jag ville vara död. Nirvana den stora lyckan.

»Ni ska' inte tro att jag är kandidat», vände fröken Hagberg sig strax till William. Hennes dialekt var icke fullt skånsk som kusinens. »Hvarför vill ni ta' illusionerna från mig», skrattade han. »Man ska' aldrig ta' illusionerna från en dussinmenniska, vet ni väl. Det är att ta' lyckan ifrån henne.» »Det var naturligtvis ett skämt af herr Wahlberg. ert spydiga smil träffar mig inte

När om kvällen han i stugan inkom, Bannade sin son den gamla modren: "Son, du går hvar dag till dina snaror, Och hvar dag du kommer tomhändt åter: Vårdslös är du eller oförståndig, Efter andra och du blir utan." Henne svarade den yra gossen: "Hvad, om än ej lyckan är densamma, vi ej för samma fåglar gillra.