Nu gläder dagens återsedda ljus min syn, Och lifvet, nyss förhatligt, har åtminstone För några stunder värde, tills jag mättat mig Med tanken att mitt långa kval en gång fått hämnd. LEONTES. Förvirrad, dunkel, oförklarlig, hotande Blir mig ditt ödes gåta mer och mer. Säg ut Ett öppet ord, hvem är du?

»Det gläder mig mycket att ni komDer var en hjertlighet i ton och sätt, som gjorde henne helt förändrad. All stelhet var med ens försvunnen. »Ni är en af Williams vänner?» »Ja. Jag är nog den han är mest tillsammans med», sade gästen stillsamt i det han slog sig ner den sittplats hon med en rörelse af handen anvisat honom. »Vi trifvas godt med hvarandra.

Valis fordne vän, för trädet till sitt hemlands luft, sätt det i sitt hemlands jord. Gör detta för Valis skull, hon har intet mera att önska. Du lärde Vali att hon ej har lof att taga sitt lif: hon lefver. Du bad henne bedja: hon ber. Frid vare med dig, med henne som gläder ditt hjerta och med dina barn. Frihet och lifvets fullhet vare eder". Hildred.

Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning. När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket. Den som älskar vishet gör sin fader glädje; men den som giver sig i sällskap med skökor förstör vad han äger.

Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen.

När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen; men när hon har fött barnet, kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda, ty hon gläder sig över att en människa är född till världen. haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder. Och den dagen skolen I icke fråga mig om något.

Låtom oss var för sig se oss om i vänhögen och tänka oss litet exempel! Jag är tacksam för svar till p.r., Lund, och tecknar i aktning och frid Geo Jackson , lib. stud. Herr Redaktör! Jag vill säga ifrån i Eder tidning om litet intryck från min resa. Jag gläder mig att Lund blivit högt utvecklat, men det går långsamt i Sweden. Jag likar Sweden dock mycket väl.

HERRE, över din makt gläder sig konungen; huru fröjdas han icke högeligen över din seger! Vad hans hjärta önskar har du givit honom, och hans läppars begäran har du icke vägrat honom. Sela. Ty du kommer honom till mötes med välsignelser av vad gott är; du sätter hans huvud en gyllene krona. Han bad dig om liv, och du gav honom det, ett långt liv alltid och evinnerligen.

Hon sa: Min karaktär är väldigt allvarlig. Tycker du inte det? Ibland förefaller jag mig som en gammal nucka. Och jag har aldrig kunnat tåla flams. Men vad som retar mig mest är Jan-Petter och vad som gläder mig mest är, att jag vänt honom mot väggen. Vänt honom mot väggen? upprepade tante Sara förbryllad. Ja, där nere i kabinettet. Han satt och grinade åt mig. Och jag vet nog, varför han grinar.

Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke de nittionio bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse? Och händer det att han finner det sannerligen säger jag eder: gläder han sig mer över det fåret än över de nittionio som icke hade kommit vilse. är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av dessa små skall förlorad.