Dock gäller också om eder att var och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad. I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt. »Hedra din fader och din moderDet är ju först detta bud som har ett löfte med sig: »för att det dig väl och du länge leva jorden».

Ty därför att I förra gången icke voren tillstädes var det som HERREN, vår Gud, bröt ned en av oss, till straff för att vi icke sökte honom , som tillbörligt var helgade prästerna och leviterna sig till att hämta upp HERRENS, Israels Guds, ark. Och såsom Mose hade bjudit i enlighet med HERRENS ord, buro nu Levi barn Guds ark med stänger, som vilade deras axlar.

Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att länge jag ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka eder. Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. Men jag vill härmed sörja för, att I också efter min bortgång städse kunnen draga eder detta till minnes.

Se här några uttryck af honom, hemtade ur hans predikan andra söndagen i Adventet angående domedagen : "Fördenskull är det tillbörligt, att vi icke allenast med glädje förbida denna saliga dag, utan ock med hjertans åstundan sucka och ropa till vår Herre Kristus och säga: Du har lofvat oss denna dag att förlossa oss från allt ondt, o, låt honom blott komma, ja, om det vore i denna stund , och låt det blifva ett slut denna jemmer."

Ja i sanning, den ryckes ifrån mig, och åt avfällingar utskiftas våra åkrar sker det att hos dig icke mer finnes någon som får spänna mätsnöre över en lott i HERRENS församling. »Hören upp att predika», är deras predikan; »om sådant får man icke predika; det är ju ingen ände smädelserÄr detta ett tillbörligt tal, du Jakobs hus? Har HERREN varit snar till vrede?

Tvenne omständigheter komma dock härvid i särdeles öfvervägande. För att kunna ge tillbörligt lif åt simulakern borde man slippa in i herr Gyllendegs rum midt om natten, och huru skulle man hoppas komma dit, man visste, att den gamla Susanna hvarje kväll med "tviskinn och brända bullor" tillhölls att stänga både port och farstudörr. Den andra omständigheten gaf än mera bryderi.

Den som brukar sin åker får bröd till fyllest; men den som far efter fåfängliga ting får fattigdom till fyllest. En redlig man får mycken välsignelse; men den som fikar efter att varda rik, kan bliver icke ostraffad. Att hava anseende till personen är icke tillbörligt; men för ett stycke bröd gör sig mången till överträdare.

Sedan allt detta hade skett, trädde några av furstarna fram till mig och sade: »Varken folket i Israel eller prästerna och leviterna hava hållit sig avskilda från de främmande folken, såsom tillbörligt hade varit för de styggelsers skull som hava bedrivits av dem, av kananéerna, hetiterna, perisséerna, jebuséerna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoréerna.

Dåren frågar ej efter förstånd, allenast efter att lägga fram vad han har i hjärtat. Där den ogudaktige kommer, där kommer förakt, och med skamlig vandel följer smälek. Orden i en mans mun äro såsom ett djupt vatten, såsom en flödande bäck, en vishetens källa. Att vara partisk för den skyldige är icke tillbörligt ej heller att vränga rätten för den oskyldige.

Det är icke tillbörligt att en sådan får leva de skriade och därvid revo av sig sina kläder och kastade stoft upp i luften, bjöd översten att man skulle föra in honom i kasernen, och gav befallning om att man skulle förhöra honom under gisselslag, att han finge veta varför de ropade mot honom.