Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Under tiden satt jag och tänkte min älskade, med saknad naturligtvis men ännu mer med skräck, ty jag var övertygad om att han endera dagen skulle störta in till oss eller spränga huset i luften eller begå någon annan förtvivlad gärning. Jag visste mig ingen råd och levde i stor osäkerhet. Men fars punktlighet tog snart ut sin rätt; han skaffade sig nya, pålitliga vanor.

Hanna skulle helst låtit bli att tala om sig sjelf, men Bellas ögon uttryckte mycken öm frågvishet, att det tillbakaträngda bekymret bröt fram nytt. Hon lade händerna för sitt ansigte och hviskade, lutad mot Bellas knä: Bella, jag kommer att afgå från skolan endera dagen. Åh, Hanna min, det är ej möjligt! Det får du inte. Är det för sqvallrets skull?

Men nu började jag ana att en verklig och stor olycka hotade oss. Och sedan jag tagit mina systrar i enrum, sa jag till den yngsta: Ditt upplysningssystem har burit dåliga frukter. Jag tror, att du endera upplyst henne om för mycket eller också om för litet. Det kan vara, medgav min syster, men du måste också betänka, att detta är en mångfaldig sak.

Endera staden eller arbetarna eller Hyltenius eller Hagelinarna. Alldeles säkert. Jag tror inte det, sade ingenjören. Jo, pappa, Paulus säger Men sprang ingenjören upp och gjorde en djup och sned bugning, som var ett avskedstecken. Om Paulus vill mig någonting, får han vara god och säga det själv.

Emellertid hade denna hans buse en bundsförvant, som gjorde den dubbelt fruktansvärd och öfvermäktig, och denna bundsförvant var hans naturliga godsinthet. Nästan alltid dukade han under för endera af dessa makter eller för båda förenade, och hans fruktlösa kamp öfvergick hvarje gång till ett otåligt brummande mot den, som satt dem i rörelse emot honom.

Men tänk, om endera av oss kom i behov, att det egna inte förslog till liv och uppehälle? Vill inte kärleken ge bistånd? frågade hon och spratt upp. Kom du i nöd, Albert, skulle inte jag skänka dig av mina medel, länge jag hade, och jag fann att du inte var en förskingrare, en usel en. Och blev jag mycket fattig, kan det ju även hända, att du ... att du skulle vilja skänka mig något?

De där galna flickorna, som hon hjälpt med tak öfver hufvud, när ingen annan velat se åt dem en gång, allt medan hon själf lefvat en kopp kaffe och inte haft mycket som en bit bröd till, nej, kusin, hör nu, tala inte om, att människorna ä' goda! Di ä' endera elaka eller dumma. Endera slå de ifrån sig som jag, eller slita de själfva ondt som ni tvåKvällen led.

= Borgerlig vigsel = måste användas: endera eller båda kontrahenterna tillhöra statskyrkan, men ej blifvit döpta; endera eller båda kontrahenterna tillhöra statskyrkan och väl blifvit döpta, men ej konfirmerats och ej häller »åtnjutit konfirmationsundervisning af präst inom kyrkan samt af denne funnits beredda att efter undergången konfirmation tillträde till H. heliga nattvard»;

Nu, när allt var ohjälpligt förbi, förstod han, hur mycket han hoppats av tvekampen mellan prästen och gudsförnekaren. Han hade väntat vissheten, ett svar att kunna hålla sig till, ett svar i endera riktningen, ett ja eller nej, en vägvisare för livet... Hemma nämndes ingenting om diskussionen.

Han får endera dagen en utnämning, jag går upp och gratulerar och passar ... du förstår. Herr Adolf skrattade. Hans pannas rynkor voro försvunna. Lät farbror August narra sig, ja, var det hans ensak. Thorsten satte sig beqvämt i en emma, lade benen i kors och begynte tala om farbror Augusts svaghet för utmärkelser och ordnar.