Men sitt värt han slutat och allt aflupit med framgång, Gick han till stugan och träffade där den raske Mattias. "Saken är afgjord", sade han glad vid ett ljudande handslag, "Vandra till kammaren du och jollra och lek med din fästmö!

Emellertid troppade folket af och kyrkogården blef småningom tom. De båda herrarne, som under djup rörelse stannat vid den öppna grafven, vände nu också långsamt tillbaka mot kyrkogårdsporten. Där tog baronen med ett kraftigt handslag farväl af pastorn. Sedan yttrade han ett par ord till kusken, steg därpå upp i vagnen och några ögonblick senare stannade han vid den gamle doktorns bostad.

Giv dig icke i sällskap med den som lätt vredgas eller i lag med en snarsticken man, det att du icke lära dig hans vägar och bereda en snara för ditt liv. Var icke en av dem som giva handslag, en av dem som i borgen för lån. Icke vill du att man skall taga ifrån dig sängen där du ligger, om du icke har något att betala med?

Vet du, vad det är att vilja bära en skinande rustning, när hundra fingrar länge smyga sig över den för att känna efter rostfläckar, att den till sist inte längre är blank? Det är misstro i vart handslag, som jag får, var hälsning. Den misstron vållar, att jag till sist blir den värd. Vet du, vad det är att overksam för en dåres skull?

Min livskraft är förstörd, mina dagar slockna ut, bland gravar får jag min lott. Ja, i sanning är jag omgiven av gäckeri, och avoghet får mitt öga ständigt skåda hos dessa! ställ nu säkerhet och borgen för mig hos dig själv; vilken annan vill giva mig sitt handslag? Dessas hjärtan har du ju tillslutit för förstånd, därför skall du icke låta dem triumfera.

Det blef hjertliga handslag och ett gladt klingande med limonadglasen, när talet var slut. Alla kände sig mer än förr förenade denna stund skilsmessan stod för dörren. Agnes Lund kom bort till Hanna, som ett ögonblick fann sig allena. Hennes ögon voro alldeles förgråtna och hon kunde knapt tala.

Lugnen er, sade hövdingen sitt folks språk. Dessa nordiska människor äro ett underligt folk. De hålla vanligen, vad de lova, till och med utan både ed och handslag. Men i alla händelser äro vi ju färdiga till försvar... Ädle herre, sade hövdingen till riddar Bengt, tro icke, att vi med våld fört eder son med oss!

in till kassörn, får du betala den. Och skildes de. Ingen lyckönskan; intet handslag. , det var den gamles isländarnatur att icke kunna yttra ömmare känslor. Johan kom hem, alla sutto vid aftonbordet. Han var glad och hade druckit punsch. Men hans glädje stämde ner. Alla tego. Syskonen gratulerade icke. blef han förstämd och teg sjelf.

Vore det icke en möjlighet? de voro kusiner och kunde tala alldeles öppet, vore det icke en möjlighet att han kunde dem igen tills i morgon ju militärernas löner kommo ut qvartalsdagen. Löjtnanten skrattade, det som måste ske skall ske, lofvade han och tillade med sitt tillförlitliga handslag: I morgon afton kl. 6 skall du ha pengarne. Konversation och kortspel afbrötos.

Där ingen rådklokhet finnes kommer folket fall, där de rådvisa äro många, där går det väl. En som går i borgen för en annan, honom går det illa, den som skyr att giva handslag, han är trygg. En skön kvinna vinner ära, och våldsverkare vinna rikedom. En barmhärtig man gör väl mot sig själv men den grymme misshandlar sitt eget kött.