Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Han hade satt pengarna i en sparbank i Buenos Ayres, medan han utplundrade det inre av landet. Denna expedition blev av avgörande betydelse i hans liv. Man började betrakta honom med skygg aktning vid universitetet. Ett år senare sökte han det Petersson-Alinderska stipendiet, som var tretusen kronor och avsett för en kortare forskningsresa i Europa.

Under de närmaste två timmarnas segling uppväckte han därför sin arbetsgivares livliga gillande genom att lyda order, inte som en örlogsmatros visserligen, men han lydde i alla fall, och ådrog sig därigenom en serie uppmuntrande tillrop från grosshandlare Bomans sida, vilket dock, underligt nog, inte tycktes glädja honom mycket som Boman avsett.

Han störtade fram och grep den, och ett enstämmigt tjut höjdes från barnskaran. "Han tar våran katt!" vrålade den minste, som jamat och därmed tydligen avsett att sufflera hatten. "O, låt dem ha den, Karl Anton!" bad fru Söderberg. "Det kostar bara femti öre att låta borsta den", påpekade herr Söderberg. "Och dom har roligt!" sade Lydia. Men Karl Anton var obeveklig.

Innanför sängkammaren låg ett litet rum, vilket ursprungligen varit avsett till toalettrum, men av någon anledning aldrig blivit inrett. Det var mycket oregelbundet, dess fönster sutto högt upp, och dagern därinne var svagare än i de andra rummen. Där bodde lille Sven. Där var hans rum, och det rummet var stängt. Ingen fick hjälpa min hustru med att ordna detta rum eller städa där.

Palatset, som innehåller 25 våningar och 17 handelsbutiker, vilka icke komma att uthyras, har kostat inemot en miljon och är endast avsett att vara en prydnad för huvudstaden. Det fosterländska företaget förtjänar den största utmärkelse som kan tilldelas svensk man. Beskrivning palatset.

Hörde du något? viskade hon till mig. Nej, andades jag dovt tillbaka. Icke ett ljud! O Gud, jag tyckte hon skrek. Hon brukar vakna vid den här tiden, hon skall ha mat. Jaså, sade jag, och gingo vi in och satte oss i den vackra gamla björksoffan. Eva tog sitt handarbete, det gamla kära handarbetet, som från början var avsett att bli en liten duk till en liten bricka. Det är åtta år sedan dess.

Moderlogen hade till en början endast avsett att omfatta sådana personer, som voro av adlig börd eller vilkas fäder voro officerare. dessas antal emellertid visade sig alltför ringa, hade man ett stormigt sammanträde beslutat inbjuda också sådana personer, vilkas föräldrar innehade en våning minst sju rum och kök, jungfrukammaren ej inräknad.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar