Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men du, Daniel, gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall växa tillNär nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en flodens ena strand, och en dess andra strand.

Himlens ljus och lifvets bästa gåfvor dela alla lika; och roligt är att vara människa ibland. Men hurudan är du emot dina bröder? Gåsevinge, rannsaka dig och säg, hvad blir ditt verk för morgondagen? Slå dig för ditt bröst och känn, hvad du bär i din ficka. Hjälp din like, du njutit hjälp.

Ostrafflighet och redlighet bevare mig, ty jag förbidar dig. Förlossa Israel, o Gud, ur all dess nöd. Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar HERREN utan att vackla. Pröva mig, HERRE, och försök mig; rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning.

Om du får höra att man i någon av de städer, som HERREN vill giva dig till att bo i, berättar att män hava uppstått bland dig, onda män som förföra invånarna i sin stad, i det att de säga: »Låt oss åstad och tjäna andra gudar, som I icke kännen», skall du noga undersöka och rannsaka och efterforska; om det befinnes vara sant och visst att en sådan styggelse har blivit förövad bland dig, skall du slå den stadens invånare med svärdsegg; du skall giva den och allt vad däri är till spillo; också boskapen där skall du slå med svärdsegg.

Låtom oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till HERREN. Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen. Vi hava varit avfälliga och gensträviga, och du har icke förlåtit det. Du har höljt dig i vrede och förföljt oss, du har dräpt utan förskoning. Du har höljt dig i moln, att ingen bön har nått fram.

Dock svara: kan ditt unga, Bruna öga genomskåda hjärtan Och rannsaka njurar, när du dömer? Döm ej, och du döms ej, säger Herren. From, fördragsam, fridsam, glad och trogen Går sin gång i mästarns spår en kristen; Full af kärlek är hans tro, och, yngling, Kärleken är hofsam, mild och tålig, Yfves icke, stormar icke, tänker Icke argt och vet ej af att vredgas.

hösten friade han fromt och högtidligt, som det anstod en andans man, en kväll Elsa följt honom ett stycke vägen till Tibble öfver åsen. Ingalunda föll det honom in att försöka vinna henne med öfverrumpling, nej, han framställde blott sitt förslag med en röst, som darrade af undertryckt känsla, och bad henne rannsaka sitt hjärta!

Vad skall göras med karlen? Rannsaka honom först, häng honom sedan! Jag har rannsakat honom med den påföljd, att han icke kan undgå repet, men beklagligen tyckes han endast ha varit verktyg för den rätte boven, som undsluppit. Han pratar i vädret om tusen saker, men förtiger hårdnackat det som mest är nödigt att veta. Skall jag använda sträckbänken? Låt föra in honom hit!

Nej; men detta folk, som icke känner lagen, det är förbannat. sade Nikodemus till dem, han som förut hade besökt honom, och som själv var en av dem: »Icke dömer väl vår lag någon, utan att man först har förhört honom och utrönt vad han föreharDe svarade och sade till honom: »Kanske också du är från Galileen? Rannsaka, skall du finna att ingen profet kommer från Galileen

Men de som hade återkommit ifrån fångenskapen gjorde såsom det var sagt. Och man utsåg prästen Esra och några av huvudmännen för familjerna, efter de särskilda familjerna, alla namngivna; och första dagen i tionde månaden satte de sig att rannsaka härom. Och till första dagen i första månaden hade de avslutat rannsakningen om allt som angick de män vilka hade tagit till sig främmande kvinnor.