Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Snarast saknade jag, att icke vintern räckte längre, att lampan tidigt kunde bli tänd och våra aftnar begynna. »Har du märkt», sade min hustru en morgon, »att jag är gladare än förr, och att jag aldrig gråter meraJag hade märkt detta. Men otacksam, som en människa är, vilken undsluppit en fara, som hon icke förstått, hade jag njutit av förändringen, utan att tänka däröver.

Ty jag kände händer, som fattade om mig och stödde mig. Och det utrop som undsluppit mig, hade nått den döende. Ty från min hustru kom ett förtvivlans ljud av smärta, som sade, att hon kunde höra mig, utan att förmå lägga sin livlösa hand mitt huvud. Detta ljud kan jag höra, när jag vill. För att säga dessa ord hade hon legat och kämpat i timmar.

Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blevo tjänare åt honom och åt hans söner, till dess att perserna kommo till väldet för att HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas alltså till dess att landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde, hade det sabbat till dess att sjuttio år hade gått till ända.

Var det någon, som gjorde sig stor möda för att vinna honom, skänkte han dem en eller annan tröstegåfva. En sjal, ett bomullstyg, ett par örhängen eller ett stycke lärft. Det var alltid en liten hjelp. Han smålog sitt eget sätt, drog upp ena mungipan, nickade långsamt med hufvudet och vände, man tackade, ryggen till. Två eller tre hustrur hade han undsluppit det sättet.

Ville ni inte ha mig, sägDet hade med ens kommit ett helt förändradt tonfall i Pelles röst. Den blef mjuk och böjlig. Öfvergången hade skett alldeles hufvudstupa; det var klart att han utan att tänka sig för kommit in ämnet, att orden undsluppit honom nästan mot hans vilja. »Säg ville ni inte det

Vad skall göras med karlen? Rannsaka honom först, häng honom sedan! Jag har rannsakat honom med den påföljd, att han icke kan undgå repet, men beklagligen tyckes han endast ha varit verktyg för den rätte boven, som undsluppit. Han pratar i vädret om tusen saker, men förtiger hårdnackat det som mest är nödigt att veta. Skall jag använda sträckbänken? Låt föra in honom hit!

Tvärtom var det honom icke oangenämt att för ett lindrigt pris hafva undsluppit den brydsamma befattningen med sin patrons dokumenter och däremot förvärfvat sig friheten att besöka sina vänner och gynnare i farstukammaren i tingshuset.