All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt. Ja, också genom din själ skall ett svärd . skola många hjärtans tankar bliva uppenbaraDär fanns ock en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam.

FRUN. Och det er upprättelse blifva fullständig i händelse ni fruktar att hafva synts löjlig i Ceciles ögon, kan ni återse henne i min närvaro, och förklara henne

Hon visste icke, hvad hon eljes skulle taga sig till för att ge föreläsaren någon upprättelse; hon blygdes, att hon skulle velat sjunka genom jorden, öfver sin makes uppförande, öfver hela detta sällskap, som följt honom. Elsa! kommer du? hörde hon hans röst ropa hårdt och otåligt ute från förstugan.

Men än en gång nalkades korsets man, och han såg den i stoftet nedfallna, och han sade: "Nu, Ylpytar, är du krossad, kom att af min hand mottaga upprättelse!" Men Ylpytar sade: "Vik hädan onde trollkarl, och kom ej vid den åt döden vigda". Men öfver de dödas fält sväfvade sagta fram en späd gestalt. Det var en ung flicka i hvit drägt med svart kors bröstet.

"Han skall hämta tillhopa ur sitt rike alla förargelser och dem som göra orätt," Matt. 13:41, "Han skall borttaga den slöja, som beslöjat alla folk och det täckelse, som täckt alla hedningar," Es. 25:7. De sju liknelserna om himmelriket uti Matt. 13 endast en föreskuggande uppfyllelse under församlingens tid. Deras egentliga uppfyllelse blir i förbindelse med rikets upprättelse.

Jag har kämpat med mig själv mer än sådana tossor som ni kan ana. Jag har en tioårig erfarenhet av bitterhet och smälek. Jag vill ha upprättelse; jag vill uträtta någonting. Men när jag fattat mitt beslut och utvecklat en plan, som i alla fall är ganska storartad, kommer ni tossor och säger: Vad har hänt? Hon reste sig upp och gick.

Hon hade handlat efter ingivelsen av kvinnlig stolthet, som här om någonsin haft rätt, men hon hade förnekat sitt hjärta, som kände kärlek, ömhet, medlidande och glädje över möjligheten, att Karmides' ånger och själsstrid vore vägen till hans upprättelse. Hon svarade honom: Bed gudarne om en sådan maka, Karmides. Jag vill icke bedja om det omöjliga, sade Karmides.

Pappa tog det också mycket allvarligt och svarade: »Jag lovar dig att en gång ska jag' skriva en bok om dig också.» »Bara Nenne », upprepade lille-bror, tydligt angivande, att däri låg själva klämmen hans önskan. »Bara Nenne», sade pappa allvarsamt. »Rätt ska' vara rättLille-bror sprang därifrån. Han skrek ut nyheten ända bort i köket, och hans upprättelse var i detta ögonblick fullständig.

De kunna icke skänka mig henne. Gör dig endast värdig deras gåva, och hon skall icke utebliva. Gud ser, att du är olycklig, Karmides, och han, som är världens hjärta, skall giva dig vad ditt eget hjärta äskar. Tror du det, Hermione? sade Karmides. Tror du, att upprättelse och hopp ännu givas för mig? Han dolde ansiktet i sina händer.