Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och I skolen äta till fyllest och bliva mätta; och skolen I lova HERRENS, eder Guds, namn, hans som har handlat underbart med eder; och mitt folk skall icke komma skam evinnerligen. Och I skolen förnimma att jag bor mitt i Israel, och att jag är HERREN, eder Gud, och eljest ingen. Ja, mitt folk skall icke komma skam evinnerligen.

Men HERREN öppnade åsninnans mun, och hon sade till Bileam: »Vad har jag gjort dig, eftersom du nu tre gånger har slagit migBileam svarade åsninnan: »Du har ju handlat skamligt mot mig; om jag hade haft ett svärd i min hand, skulle jag nu hava dräpt digMen åsninnan sade till Bileam: »Är icke jag din egen åsninna, som du har ridit i all din tid intill denna dag?

RHAISTES. Helt nyss du skilt dig från din son och kommit hit Och skulle icke veta, hvar han döljer sig! Nej, hit han sändt dig endast som ett förebud, Att tubba folkets sinnen och att spana ut Det rätta ögonblicket för hans landning här. Bekänn blott allt, ett bättre råd kan jag ej ge. TEKMESSA. I sanning, vist han handlat för sitt ändamål, Om till kunskaparinna, han sig valt en blind.

Hanna insåg att hon handlat oklokt, ty genom den offentlighet saken fick, förfelade hon sitt mål. Men hon kunde icke ångra hvad hon gjorde den der qvällen, hon hade följt en oemotståndlig impuls och skulle icke haft fred för sitt samvete, om hon ej gjort detta försök.

Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konungSaul sade till Samuel: »Jag har syndat därmed att jag har överträtt HERRENS befallning och handlat emot dina ord; ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord.

Och Mose sade: »Därav skolen I förnimma att det är HERREN som har sänt mig för att göra alla dessa gärningar, och att jag icke har handlat efter eget tycke: om dessa samma sätt som andra människor , eller drabbas av hemsökelse samma sätt som andra människor, har HERREN icke sänt mig; men om HERREN här låter något alldeles nytt ske, i det att marken öppnar sin mun och uppslukar dem med allt vad de hava, att de levande fara ned i dödsriket, skolen I därav veta att dessa människor hava föraktat HERRENOch just som han hade slutat att tala allt detta, rämnade marken under dem, och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och allt Koras folk och alla deras ägodelar; och de foro levande ned i dödsriket, de med allt vad de hade, och jorden övertäckte dem, och utrotades de ur församlingen.

Brant, Brant, kan du inför Gud försvara, att du har förstört ditt eget barns lycka? Jag, liksom du och alla andra, är endast en fåkunnig människa, men Gud vet, att jag handlat efter samvete och bästa övertygelse, sade Brant lugnt.

Men han hade själv handlat , att jag inte kunde tro honom. bar jag honom bort till luckan och lät honom falla ned i kvarnen. Jag sprang genast ned och kände honom att han redan var död. blev jag förskräckt och gav mig ut i skogen, men när jag lugnat mig gick jag till bekanta för att de skulle tro, att jag varit borta från kvarnen. Det är sanningen.

Men Davids samvete slog honom, sedan han hade låtit räkna folket, och David sade till HERREN: »Jag har syndat storligen i vad jag har gjort; men tillgiv nu, HERRE, din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt nu David stod upp om morgonen, hade HERRENS ord kommit till profeten Gad, Davids siare; han hade sagt: » och tala till David: säger HERREN: Tre ting förelägger jag dig; välj bland dem ut åt dig ett som du vill att jag skall göra dig gick Gad in till David och förkunnade detta för honom.

När nu etiopiern Ebed-Melek, en hovman, som befann sig i konungshuset, under det att konungen uppehöll sig i Benjaminsporten, fick höra att de hade sänkt Jeremia ned i brunnen, begav han sig åstad från konungshuset och talade till konungen och sade: »Min herre konung, dessa män hava handlat illa i allt vad de hava gjort mot profeten Jeremia; ty de hava kastat honom i brunnen, där han strax måste av hunger, nu intet bröd finnes i staden.