Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vi fingo sedan veta, att denna sammansättning af släde och hjul kallas karriol, helt säkert en härledning från begreppet karrier, en sak som ju för mången går i sittande galopp de mest besynnerliga säten. Den varelse, som här kom guppande mot oss, dragen af en liten gul häst, igenkändes redan afstånd som ett karlfolk och betecknades snart närmare som en äldre officer.

Se människorna, när du far genom gatorna: du skall märka, att nästan var flicka här är behaglig ... det är Lidköping utmärkt för ... jag är ibland de allra obetydligaste. Se dig omkring och var glad i uppsynen. Jag vill ha den hemliga glädjen, att när du åker fram gatan, varannan flicka stanna och tänka: kors en vacker officer där far!

Under dessa funderingar märkte han emellertid, att han ej längre hade någon religion. Han visste ej, hur det gått till. Den hade försvunnit lika smärtfritt som barndomsdrömmen om att bli officer. Frågan hade helt enkelt upphört att intressera honom. Den hade upphört att ha någon betydelse.

En dag efter middagen, de sutto inne i skrivrummet, reste sig Stellan och började av och an med händerna ryggen. Säg, pappa, sade han till slut utan att stanna han hade känslan av att faderns svar skulle verka bestämdare, ofrånkomligare, om han stannade: Säg, pappa, skulle ja göra dig mycke ledsen, om ja inte blir officer? Vad ska du bli ? Ja vet det inte än.

Fundera, sa fadern. Han funderade hela qvällen. Der Karlberg, der han badat och blifvit bortjagad af kadetterna, skulle han i uniform. Bli officer, det vill säga magt, flickorna skulle le emot honom, och ingen skulle mer förtrycka honom. Han kände lifvet ljusna, pressarna lyftas från bröstet och hoppet vaknade. Men det var för mycket för honom.

Hertig Karl. Amiral Scheel. Senare en officer. HERTIGEN. Det är således här du låtit sätta in Daniel Hjort? SCHEEL. Det var hans egen önskan. snart vi honom löst ur kedjorna, han störtade ur hvalfvet upp och ville, knapt hörande de ord jag lugnande till honom stälde, bort frän slottet fly, till dess han slutligen gick in uppå att hit i tysthet draga sig tillbaka.

Gösta Finne gick i landsflykt utan att taga afsked från sin mor, och under sju år hade hon ingen underrättelse från honom själf, men af tidningarna såg hon att en främmande officer med namnet Finne blifvit sårad i slaget vid Sz

Den ljusa, breda Storgatan, med dess fond av Skogsinstitutets vackra parkträn, har klätt sig i festskrud, fönstren äro uppslagna, damer i teatertoaletter äta apelsiner och titta i elfenbenskikare en ensam förbivandrande officer, vilken alls icke känner sig brydd av uppmärksamheten utan gör halt och front samt tager den livliga gruppen i betraktande genom sin lornjett eller, om han följt med tiden, sin pincenez.

Och samma gång fylldes han av ett överlägset medlidande med sin förre fosterbroder. Hur litet han förstod av det som verkligen händer, av den djupa förändringen... Men, sade Kalle, den, som förändrat sig, det ä jag ! Du har ingen aning om vad militärlivet sätter sprätt en! Men det får du nog se själv, när du blir volontär en gång i tiden. Stellan log: Jag ska inte bli officer.

Hon stannade ute till efter klockan tre natten, blef uppsagd af frun och förklarade trotsigt, att hon just den aftonen blifvit »hemligt förlofvad» med en herre, en rysk officer, hvilkens namn hon icke kunde uttala, men som skulle gifta sig med henne fort hans papper blifvit i ordning.