Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ingen tillflykt återstår för mig, ingen finnes, som frågar efter min själ. Jag ropar till dig, o HERRE, jag säger: »Du är min tillflykt, min del i de levandes landAkta mitt rop, ty jag är i stort elände; rädda mig från mina förföljare, ty de äro mig övermäktiga. För min själ ut ur fängelset, att jag får prisa ditt namn. Omkring mig skola de rättfärdiga församlas, när du gör väl mot mig.

In i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är. Vattenådror täppas till och hindras att gråta. dragas dolda skatter fram i ljuset. Men visheten, var finnes hon, och var har förståndet sin boning? Priset för henne känner ingen människa; hon står ej att finna i de levandes land. Djupet säger: »Hon är icke här», och havet säger: »Hos mig är hon icke

Ja, visheten, varifrån kommer väl hon, och var har förståndet sin boning? Förborgad är hon för alla levandes ögon, för himmelens fåglar är hon fördold; avgrunden och döden giva till känna; »Blott hörsägner om henne förnummo våra öronGud, han är den som känner vägen till henne, han är den som vet var hon har sin boning.

Jag förstår, att vad allt detta är, om det är inbillning eller verklighet, skall det dock en dag taga min hustru ifrån mig. Hon har växt samman med mitt eget liv, och jag kan icke mista henne. Mot min egen lycka, som jag en gång tyckte vara stark, att jag från dess höjd kunde se ned andras, reser sig den makt, som är allt levandes öde.

Allasammans ligga de slagna, männen som föllo för svärd, och som oomskurna måste fara, ned i jordens djup, desamma som en gång utbredde skräck omkring sig i de levandes land; nu måste de bära sin skam bland de andra som hava farit ned i graven. Ja, bland slagna har han fått sitt läger med hela sin larmande hop; runt omkring honom har denna sin gravplats.

Hon dignade till golvet, blodet forsade ur hennes sår, alla stodo häpna och villrådiga omkring henne, och när vi äntligen sansat oss och skyndade att kvarhålla den flyende livsgnistan, var hon redan borta. Fader, Hermione tillhör icke mer de levandes antal. Några ögonblicks tystnad följde dessa ord. Biskopen var synbarligen försjunken i oroande tankar.

Jag hörde honom tala om något "manligt, grandiost, storartat" men fattade inte vad det var frågan om, förrän han väckte mig ur min dvala med ett tjuvnyp i armen och sade: "Tycker inte du som jag!" "Jo", svarade jag med värme. "Jag instämmer livligt med vad du sa innan vi gingo dit: Det var ett brutalt skådespel!" "Vet du ingen levandes hut", skrek Karlson.

Och om någon står upp för att förfölja dig och söka döda dig, min herres liv vara inknutet i de levandes pung hos HERREN, din Gud; men dina fienders liv han lägga i sin slunga och slunga det bort.

Nämligen jag häromdagen promonerade vid den solåguska instusionen kom den där boende Apan springandes ut igenom fönstret utan att jag anade det såsom ett rytande Villjur och grep mig uti den ene rocken som om den ville äta upp mig levandes; jag frågte vad som stod och vad meningen var samt förklarade min person varpå att den satte sig Skärten trottoaren samt goppade som en Gummibåll samt skallrade med tänderna och rullade med ögonen och skrek som ett fruntimmer och hoppade mitt opp uppå min ena byxa där det bet mig uti benet att jag måtte till doktorn och bevisa mina omständigheter.

Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun. Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.