Volge nu een noordelijke en een zuidelijke lezing van een ander bekend rommelpotliedje. Dan goan wie noar de smid, Dei moakt ons potje wit; Dan goan wie noar de heeren, En loaten ons poddien smeren. Zet hier een stoul, zet doar een stoul, Op ieder stoul een kussen, En doar een mooi meissien tusschen.

Nog verder vernemen mijnheer en mevrouw Van Middelnesse die natuurlijk neef Janssens principes door jawels en dergelijken hebben gehuldigd dat de Betuwnaar zes en veertig mergen land onder de ploeg hét, en zestien koeien en veertig ossen in de weies loopen; dat er achter 't huus 'en groote karsenbongerd is, en dat de loate knappers net giesteren zouen geplukt wêzen, moar dat ie gezeid had: we zullen ze loaten, dan kunnen nêf en nicht uut Den Hoag is zat en genogt éten.

"Meister is 'en gek en gij bint zoo wies as de rest," hernam Gerrit: "Loaten ze oe niks verdinksen." "En de kranten," hernam Griet, "of 't doar niet in steet; 't is 'en ding! 'en mins is toch 'en mins!" "Nou, m'n goeje ouwe Griet," zei Gerrit, "loawwe ons nou niet veralteresieren; 't is bepoald en we kunnen nou niet meer 't huus blieven.

Eenige boeren en boerinnen, die met open mond en oogen de aanspraak van den spellebaas hebben aangehoord, steken de hoofden bijeen en overleggen: "Kom, loaten we ook èns goan kieken; ik zoo'n spul nog nooit 'ezien; 't kost wel veul, moar 't mot er nou moar deur! 't Is moar èns karmis!" "Toe, Jan, jij veuruut." "Nou, Bert, wacht en hortje!

Zelfs Picavet en Van Speybroeck, die het nu niet meer zóó benauwd hadden, deden toch ook, voor de gezelligheid, nog eens mee. Toen konden zij eindelijk praten. Zij waren niets over zichzelf tevreden. Na eenig gegrijns en gezichtsvertrekken sprak Donckers het eindelijk in duidelijke woorden uit: W'hén ons doar 'n onveurzichtige belofte loaten afpersen. Niemand protesteerde.

Meneer Alfons, hernam zij eindelijk, haar bedeesdheid overwinnend, of da ge 't gij nu weet of morgen, dat es 't zelfde: meneer Gaëtan en ik goan samen treiwen en meneer Gaëtan komt hier op 't kasteel inweunen. We willen onz' appartementen deur u loaten decoreeren en d

Hij 'n verstoat er hem nie aan!" lachte 't Geluw Meuleken. "Ge 'n meug het hem nie zeggen, ge moet hem in den twijfel loaten," schertste Rozeke ondeugend. En zij vermaakten zich beiden nog een heelen tijd om 't leuke grapje, spottend-spiedend door de raampjes naar Vaprijsken, die nu weer, met een uitdrukking van diepzinnig peinzen op 't gelaat, aan 't werken was.

'k Ben zot van ou! 'k zoe mijn leven veur ou loaten! Als ge wilt, 't wordt hier loater amoal 't ouë!" herhaalde hij smorend, opgewonden. Zeg, Leontientsje, wilt-e? wilt-e?

"Zij de gek, deêrn, 't is en mins in en bêrevel; houd, em moar èns en borrel veur, dan zulde èns kieken!" antwoordt een jonkman, die achter haar staande, plotseling zijn arm om haar middel slaat en, terwijl hij een kus op haar frissche koonen drukt, vraagt: "Goa-de mee der in, Leen? Ik betoal." "Ik wil wel meegoan, moar dat gekus kun-de wel loaten; 't is nog veuls te vroeg."

"Zin ze dat uut Den Hoag?" "Êt gelluu nog ens?" "Kriegen we ook wat?" zoo vroegen de knapen en meisjes, en ze vroegen nog een heelen boel meer, terwijl de ouders vermaanden en bevolen, dat ze g'en dag mosten zeggen; dat dát nêf en nicht woaren uut Den Hoag, woar de Keu.... de Koning woont; dat Willem zien schriefboek is most loaten zien, woar de meister zoo dukkels: "uitmuntend" op schreef; dat Mieke d'r neus most afvêgen, en eindelijk, dat ze stil noar buuten mosten goan, met de belofte: "dan krieg ie allemoal riestenbrij.