Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Värden står där själv, trappan under odjuret, vilket är uthängt såsom skylt. Han betraktar mig utan att se mig! Och i en enda sekund skjuter ljuskronan därinne ut strålar, färgade av de hundra utställda buteljerna, och låter mig åter uppleva ett år av mitt liv, rikare än andra sorger och glädje, vänskap och kärlek.

Han talade länge; plötsligt tystnade han lika tvärt, som han börjat. Varför skall nu denna motgång träffa mig nu , när världen börjar bli stor för mina ögon, när livet genom dig har fått andra och rikare färger? Det är ett dåligt varsel för min mannaålder, detta bekymmer för Egypten. Och liksom gripen av en tanke slog han hastigt, ovillkorligt, korsets tecken för sig.

Hör huru de unga lejonen ryta, när Jordanbygdens snår varda förödda! sade HERREN, min Gud: »Bliv en herde för slaktfåren, ty deras köpare slakta dem utan all försyn, och deras säljare säga: 'Lovad vare HERREN att jag bliver allt rikare. Ej heller skonas de av sina egna herdar

Men hvad hvarken språk- eller bildningsförhållanden hindra, är att Runebergs verk tillhöra Finlands nationallitteratur, länge här en nation existerar. Men om Runeberg icke af det rikare offentliga lif, som uppblomstrade i hans land, låtit sig bortryckas från sin diktning, har dock hans tid 50-talet varit af andra omständigheter splittrad.

Den slogs bara mycket sorgesammare strängarna, än han lärt sig att sjunga den, och lät som en oändlig klagan. Han lutade huvudet in mot väggen och stod det sättet, under det att harpspelet blev allt fylligare och rikare, och han tänkte varken att giva sig till känna eller att akta sin säkerhet.

"Att ", sade jag, "är att födas till lif, att är ock att födas till förstöring. O, min Rosa, att såsom denna lilja i går dog knopplifvets död för att i dag utbreda sin silfverhvita krona, det är att för att lefva i rikare fägring och glädjas i en ljusare värld.

Nu tycks det mig som om jag blifvit rikare med ens » Hon kom icke längre. Tårarne störtade utför hennes kinder, hon måste taga sin näsduk upp för att hämma dem. Men när hon en stund derefter skref sin helsning sista sidan, kunde hon icke låta bli att läsa hvad han skrifvit derofvan. » Det är sent. Klockan är visst öfver 1. Och i morgon skall jag upp som vanligt.

min broder gick bort för att vid Kaukasiens gräns förvärfva ett rikare bröd, än det fosterlandet bjöd honom, lofvade jag i min själ att bli din ålders stöd och en för mitt fädernesland nyttig, om än ringa, man. Jag egnade mig åt Herrans tjenst, jag invigdes till Hans heliga embete; men ack jag finner, att min predikan är fåfäng; jag kan intet uträtta.

Under julhelgen samlar man sig till dans och nöjen, ehuru hvarken ofta eller talrikt, som i bättre lottade och rikare socknar är vanligt. Men hvad som äfven i skogstorparens koja ej får fattas, är ett uppdukadt bord, som i veckotal står parad med det bästa, man kunnat bärga undan den höstlånga hungren, för att förtrefliga och glädja de välkomna julbesöken.

Kära unga fröken, ni sade mig nyss, att jag var yngre än ni. Men när har väl jag i mina skönaste ungdomsdrömmar kunnat måla fagra rosor aftonhimmelen, som ni nu målar för mig vid horisonten av eftervärlden? Tack för att ni gjort en gammal fattig man rikare och lyckligare än mången som vandrar i livets fagraste blomning! Solen går ned; låt oss prisa Gud!