När det led emot aftonen rustade Svend Opsal sig att med sin fiskargut ro ut fiske. »Du och en af jenterne kunna ligga i min säng i natt, gutten och jag komma sent hem, och lägga vi oss golfvet, förstår du», sade den präktige gubben samt lemnade oss nu i besittning af hela huset, och det var ej långt lidet qvällen förrän vi alla gingo till hvila i de två sängarne samt i en bädd kammargolfvet.

Han hade ett par kor, några tunnland vete och råg, skog och fiske mycket han ville, men som han inte hade mer än en piga, fick han plöja själv, fiska själv och fara med sumpen själv. I skogen fick han ta ved och plocka blåbär till husbehov, och jakträtt hade han också, men som han var utan hund, gingo de vilda djuren ganska trygga där.

Äfven nu stod der en grupp drängar och pigor. När Ella kom nära, att han märktes af dem, såg han hånande miner i alla ansigten och hörde spefulla anmärkningar. Elden är lös smedjetaket sade en och sjön är för torr för att släcka den ... men hon som tändt halmen, hon håller nu med bättre fiske.

Hm, någon fara är det inte den här gången, men man kan inte veta när det bär av, svarte Carlsson, i det han ledde pastorn in att sitta mellan kyrkvärdsmor och Åvassa-änkan, dem han underhöll med fiske och väderleksförhållanden. Professorn kom nu ner, klädd i frack och vit halsduk samt svart hög hatt.

Behaget att gissa honom vore slut; och han skulle sedan hata mig, jag hade hans liv i min hand. Men vi säga ingenting, vi bara prata ofta vi ha ett ögonblick, prata om jakt och fiske, segla och ro. Det har kvällats och vi måste hem till aftonvarden.

Men jag ett par timmar senare steg upp och tittade genom fönstret, lågo alla fem karlarne backen utanför; de hade ej haft god vind till fiske, men ville ej mera störa sina objudna gäster inne i stugan. Vi två sängkamrater klädde oss fort vi kunde, för att kunna komma ut och skaka hand med desse hedersmän.

Bara de kan komma ut och klå efter en fågel, låter de kreatur och fiske över styr, och ser Carlsson, det är därför han har kommit hit för att styra till rätta; och därför ska han hålla sig liksom litet för mer och ha ett öga gossarne. Vill han inte ta en skorpa, Carlsson?

Opsal och gutten sysslade ännu en stund der inne; den förre kokte en ny portion kaffe, och han märkte att jag ej längre blundade, sade han: »Du har nog ej sofvit godt, jag såg du var orolig; nu har jag kokt kaffe åt er, ni dricka när ni ha lust, ty nu fara vi alla fiske

Han gaf dessutom Ellen en stödjestaf för egen enskild räkning, men gutten fingo vi låna till gemensam ledning öfver fjellryggarne, dock med vilkor, att vi drogo vidare strax efter middag, ty gutten skulle följa med gubben ut fiske. Gamle präktige Svend Opsal, vi sända dig alla ännu mången tacksam tanke! väg till Espedalsvattnet.

Gutten hade haft ett ärende hit, hade sport efter de fem svenskorna, hvilka ämnade taga nattlogi här förra natten, och båda männen hade fruktat det värsta, de antogo att vi saknade alla slags födoämnen. Fiskaren visste nemligen, att Nordbodens fiske- och fäbod voro obebodda för tillfället, att vi troligen irrade husvilla omkring i ödemarken.