United States or Canada ? Vote for the TOP Country of the Week !


Till sist tog jag bibeln i hand och lade undan den. »Du har rätt», sade jag. »Och det hårda ordet har orätt. Där borde stå: Välsignad vare jorden för din skull. Druvor och rosor skall den bäraOch som jag sagt detta, böjde jag knä och lutade pannan en gång mot min hustru och mot mitt barn. Med den hand, hon hade ledig, strök hon mig över håret. Ack! Vi voro unga , unga och mycket lyckliga.

»Johan, du tror dig i naturen och genom förnuftet ha uppfattat Gud ett bättre sätt än du förut gjorde, du trodde Kristi gudom och bibeln, men du fattar icke idéen i dina egna tankar. Du har blott uppfattat den skugga, som ljuset lemnar bakom ett föremål, men ej hufvudsaken, ljuset sjelft.

"Menar ni ", sade jag, "att blotta betraktandet af världen och lifvet är tillräckligt för människan till sanningens inseende, och är således ordet öfverflödigt?" "Ingalunda", svarade den gamle och lade sin hand den uppslagna bibeln.

Men Johan, som eggades till ytterligare bragder, rännde opp predikstolen, vände timglaset och predikade ur bibeln. Detta upptåg gjorde stor lycka. Derpå gick han ner och sprang genom hela kyrkan de öfversta bänkkanterna utan att röra vid golfvet. Framkommen till första bänken vid altaret, grefvens bänk, trampar han för hårdt psalmbokspulpeten, hvilken med ett brak störtar ner i golfvet.

Det är slut nu med det där fjäsandet för den Evige, och jag håller muhammedanens grundsats att ej bedja om någonting annat än att med undergivenhet kunna bära tillvarons börda. Stora ord, ur vilka jag vaskar några guldkorn. Han tar ifrån mig bönboken och bibeln.

Ludvig lyssnade uppmärksamt, och tårarne kommo i hans ögon, när han hörde den gamla tala . "Lifvet hade allt varit ödsligt för er under alla dessa år, om ni inte haft er bibel", sade fru Bengtsson. "O, ja", svarade den sjuka, "bibeln har varit mitt ljus i mörkret, min tröst i bedröfvelsen, ja, jag kan säga, den har många gånger varit mig mera än det lekamliga brödet."

Vi kalla ju bibeln ordet; och hvilken annan mening kan därunder ligga än den, att den innehåller liksom ord till och benämningar alla de förhållanden, som förefinnas mellan Gud och hans skapade verk? Skulle nu ordet icke hafva sin motsvarighet i världen, vore det ett tomt ord och skulle likna ett namn, som icke betecknade någonting i naturen.

Ludvig hörde uppmärksamt , och en afton, när modern slutade berätta, sade han mycket allvarsamt: "Mor, jag undrar, huru det skulle sett ut i världen, om vi inte hade haft bibeln?" "Det hade sett ut hos oss såsom hos de arma hedningarne, som ännu icke hafva denna välsignade ledstjärna", svarade modern. "De vandra ännu i mörker, utan tröst för detta lifvet och utan hopp för det tillkommande.

När jag om aftnarna läste för henne i bibeln, sedan hennes ögon blifvit svaga, att hon ej själf kunde läsa, satt hon med hopknäppta händer och lyssnade, och när jag slutat, tackade hon mig med ett lyckligt leende. En morgon väckte mig en af tjänarinnorna och bad mig komma ut till Anna, hon måtte visst vara sjuk.

Sittande i länstolen läser jag bibeln, som jag slagit upp måfå: »Ingen går in i sig själv och har vare sig kunskap eller förstånd till att säga: jag har bränt hälften av det här i elden och jag har jämväl gräddat bröd därav över kolen; jag har rostat kött och ätit därav; och för övrigt månne jag därav skulle göra en styggelse? Skulle jag tillbedja en trädgren?