Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Se, har jag beskrifvit hans gård och bördiga ägor Utan ett svekfullt ord, och samma sätt äfven hans husdjur, Tager jag hönorna bort och den vaksamt galande tuppen, Hvilka i stugan vistas och bo med människor gärna. Sådant äger han allt, den raske Mattias i Kuru, Rik och förnöjd, och befaller ännu, som om herre han vore, Tre välmående torparegods hans bördiga hemman.

Likasom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder omstörtades av Gud, säger HERREN, skall ingen mer bo där och intet människobarn där vistas. Se, ett folk kommer norrifrån; ett stort folk och många konungar resa sig och komma från jordens yttersta ända. De föra båge och lans, de äro grymma och utan förbarmande.

Deras kameler skola bliva edert byte, och deras myckna boskap skall bliva edert rov; och jag skall förströ dem åt alla väderstreck, männen med det kantklippta håret och från alla sidor skall jag låta ofärd komma över dem, säger HERREN. Och Hasor skall bliva en boning för schakaler en ödemark till evärdlig tid; ingen skall mer bo där och intet människobarn där vistas.

Det är dock äfven i våra skärgårdar någonting vildt och eget, som ger dem en afstickande färg, i synnerhet längre ut mot hafvet, och ingen skall kunna vistas en tid i dessa nejder utan att föra med sig dädan djupa och genomgripande minnen. Men dessa skärgårdsorter äro blott mycket mer skilda från de högre trakterna, som hvardera äro skarpt och individuellt markerade och bära olika prägel.

Slutligen tog fadern det beslut att sända de tre äldsta i inackordering landet, der de skulle vistas sommaren ut. Borta ifrån hemmet. Och står han fördäck en ångbåt, långt ute sjön. Det har varit mycket att se under resan att han ej känt någon ledsnad.

Men David sade till Akis: »Om jag har funnit nåd för dina ögon, låt mig min bostad i någon av landsortsstäderna, att jag får vistas där. Varför skulle din tjänare bo i huvudstaden hos dig gav Akis honom samma dag Siklag. Därför hör Siklag ännu i dag under Juda konungar. Den tid David bodde i filistéernas land var sammanräknat ett år och fyra månader.

Vid hyddan möts jag af min flicka sen, Och skall jag tolka, hur jag dig förstått, Ej ord jag brukar, utan kyssar blott. marken vistas fågeln blott, Och löfven skymma än; Jag har ej gjort ett enda skott, Och det blir kväll igen. Om vintern komme hit en gång Med drifvor i sitt fjät, Jag såge bättre ripans gång, Och orren hölle trä't.

Och om en kvinna, medan hon vistas i sin faders hus och ännu är ung, gör ett löfte åt HERREN och förbinder sig till återhållsamhet i något stycke, och hennes fader hör hennes löfte och huru hon förbinder sig till återhållsamhet, och hennes fader icke säger något till henne därom, skola alla hennes löften hava gällande kraft, och alla hennes förbindelser till återhållsamhet skola hava gällande kraft.

Hon lämnade sina egna bekymmer och såg upp mot det höga blå, där himlaljusen brunno klart. Hvilka voro väl de lyckliga, som fingo vistas däruppe bland dem? Och hvilka af alla dem som nu lefde skulle komma dit? Månne någon enda piga? Men helt säkert alt herrskap. Naturligtvis, de voro ju redan här nere mycket bättre än andra.

Men gån nu och skaffen eder ytterligare visshet, och tagen reda och sen efter, vilket ställe han nu vistas, och vem som har sett honom där; ty man har sagt mig att han är mycket listig. Och sen efter och tagen reda alla gömställen där han kan gömma sig; och kommen igen till mig, när I haven fått visshet, vill jag sedan med eder.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar