Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Fåfäng fråga! Skrifver icke apostelen Paulus, att "en krukomakare har makt att skapa ett kar till heder, ett annat till vanheder"? Mycket mer måste detta vara fallet med den upphöjda rättvisa, hvars synliga representant jorden är samhället... Det är ej blott till vårt medlidande, som en ur verkligheten hemtad bild, sådan som den här tecknade vill tala.

Och hvad betydde ej detta, efter hvad vi förut visat, den tiden! Det är alltid svårt att skapa sig ett lefnadsmål, som samhället ej adopterat, och som derföre måste, oaktadt all vår egen tro, plåga oss med sin osäkerhet. Men att icke ega något mål alls!

Och sedan hon vunnit honom... Hennes äregirighet skulle drifva honom framåt som med ånga, hennes energi skulle verka eggande hans och spänna hans intellektuella krafter till det yttersta. Kanske skulle han skapa det diktarverk, efter hvilket samtiden längtade lyssnande stilla, med återhållen andedrägt.

Min tunga är kylig och vanmäktig av ålder. Men till honom måste man tala med en eldtunga. Bör icke han, som älskar sanningen, höra henne i hennes segerkraft? Böra icke dessa minnen, som han älskar, upplivas för honom i deras härlighet? Ve, om min ålders köld skulle dämpa hans låga! Nej, jag passar ej mer för honom. Du skall komma, min Krysanteus, och i Julianus skapa en framtid.

Nya uppfinningar gåfvo detta tillfälle, och många stora förmögenheter skapades af enskilda. Men i våra dagar passera vi såvida vi icke redan ha gjort det detta utvecklingsstadium, och det är endast en orsak, som numera kan skapa stora förmögenheter jordegendomarnas stigande i värde.

Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig nytt en frimodig ande. Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.

Det andra ledet kommer litet högre: den eftersträfvade belöningen är af mera andlig art icke grof och materiell, utan osynlig, icke kropp, utan själ, människans andliga del; och detta framkallar otaliga dygder, som skapa goda och nyttiga människor.

Och drömde han, att han satt sjustjärnorna och åkte opp för himlavalvet, där han hörde en fiol spela, som hade strängar långa som landsvägen, med ljudpinnar höga som mastträn och stallen voro av vitt porslin, och nordanvinden var stråken, hartsad med isbarkar; och fiolen gav melodier i nya tonarter med tre kvarts toner i stället för halvtoner, och det fanns både eiss och hiss, som han alltid undrat över vart de tagit vägen, när Gud lät människan skapa klaveret.

Varje morgon skall bringa dig nya fröjder; du skall steg för steg följa utvecklingen av dina blommande förhoppningar och slutligen inbärga skörden av dina ansträngningar. Och, framförallt, skapa lyckliga människor omkring dig, odla de dinas sinnen och sök att ett gudomligt utsäde i deras hjärtan!

Jag aldrig nånsin manats ut att strida Mot dessa töcken, dem vi sorger kalla, Och ingen annan vet min gömda tufva Än vänskapen, min flicka och min drufva. Jag ler, hon ler, min hulda drömda maka, Ty inga tomma kval vi skapa själfva.