Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Att den bofasta befolkningen endast helt långsamt ökas, är för öfrigt närmast en följd af, att en obegränsad jordafsöndring hvarken kan eller får ega rum; öfverskottet utgöres derför af den lösa hemlösa, egendomslösa, tyvärr också i viss mån rättslösa arbetarebefolkningen; och denna fåfängt utbjudit sina armar åt jordbruket, har den ej någon annan utväg än att vända sig till industrien och handeln.

" hvad ernar du i Ispahan?" "Handla". "Vid profeten, det skulle jag aldrig gissat. Du har alltid mera älskat spjutets än penningens handel. Men kanske vill du ock handla för mig. Jag har öfverflöd af hjordar och annat, som jag icke behöfver". "Jag har ernat be dig att sälja allehanda onyttigt". "Säg hvad du vill, du skall ega valet". "Din stridshingst, ditt spjut och din dolk".

Hon hade sett honom ega handlingskraft nog att efter en skymf ut i parken, skära en käpp och straffa henne. Hade han gått den ordinarie vägen och sqvallrat för föräldrarne, hade hon tyckt att han var en mes. Modern deremot, som lefde, hade dömt hans handling annorlunda: hon kallade honom hämdgirig.

Men saken har beklagligtvis äfven en annan sida. Det gifves ännu ett "debet", och innan vi granskat detta, kunna vi ej säga oss ega en klar öfverblick af den verkliga ställningen.

Härtill kommer, att han var i besittning, och till ännu i skriftlig besittning, af en vida större samling runor än någon annan runokännare. Med full rätt kunde han således företaga sig, äfven han, att uppställa runorna i någon slags följd, och resultatet häraf är Kalevala! Vi ega alla samma rättighet. Vi kunna upplösa Kalevala i små epopéer och godtyckligt sönderdela dess skilda ställen.

Andliga äktenskap kunna derför endast ega rum mellan mer eller mindre osexuerade, och der de finnas skall man alltid observera något anormalt. De bästa äktenskap, det vill säga de som bäst uppfylla sin verkliga bestämmelse, äro just de »mal assortis». Antipati, olikhet i åsigter, hat, förakt kunna åtfölja den sanna kärleken.

Andra åter, som icke ega ens höga fordringar den verldsliga »lyckan» och som äro fattiga, äta dålig kost, förskaffad medelst träget arbete, äro nöjda med sin lott och till och med lyckliga. De kunna till och med tänka: hvad jag är lycklig i jemförelse med dessa rika som aldrig äro nöjda. Emellertid, äro dessa verkligen lyckliga, emedan de äro nöjda? Nej, det fins ingen lycka utan dygd.

D:r Melin, hvars förklaring af en del af bildstoden är mycket afvikande från den vanliga, tror dock, att jernet syftar ett visst land och leret ett annat. Det är intressant att se, huru leret dock skall ega bestånd ända till ändens tid, det skall krossas tillsammans med jernet, och med kopparn, silfret och guldet. Allt detta är nu historiska fakta, hvilka ej kunna bestridas.

Det står visserligen i bibeln, att vi skola älska våra fiender, men jag har aldrig ännu känt någon samvetsförebråelse öfver, att jag icke kunnat älska djefvulen. Han har nemligen gjort mig mycket emot, att någon förlikning oss emellan ej kan ega rum, och jag kan knappt undgå att hysa en slags skadeglädje vid tanken den ängel, som kommer med kedjan för att binda satan för tusen år.

Lilla bleka, förfrusna, barn, jag älskar dig. Älskar dig några korta minuter, länge stämningen varar, fint och vackert som ett barn, utan tanke att ega dig, utan att känna dig. Jag vill icke ega dig, vill icke lära dig att känna. Ty i samma ögonblick skulle allt det lockande hos dig försvinna. Du skulle vara, du som de andre, hvardaglig och fadd. Jag vet det. Jag gör mig inga illusioner.