Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


När han kom hem från sin misslyckade upptäcktsresa satte han sig att besvara brefvet: Stockholm den 23 oktober. Fröken Alma Hagberg. Ni är mig en fin liten fröken! Om jag inte visste att ni i grund och botten är lika förargad er själf, som jag är det, ville tonen i mitt bref bli ännu mer förebrående.

"Gud lade allt under Kristi fötter och gaf honom till ett hufvud öfver allting åt församlingen, som är hans kropp ," Efes. 1:22, 23. "Fördenskull skall en man öfvergifva sin fader och moder och hålla sig till sin hustru och de två skola varda till ett kött. Denna hemlighet är stor, men jag säger det om Kristus och om församlingen ," 5:32.

I 2 Tim 4:10 beklagar Paulus, att Demas har "fått kärlek till denna tidsålder." Af Matt. 12:23 lära vi, att "hädelse mot anden icke skall förlåtas , hvarken i denna tidsålder eller i den nästa ," samt af Ebr. 6:5, att vi redan under denna tidsålder kunna, " smaka den kommande tidsålderns krafter." Med den kommande tidsåldern menas alltid "de tusen åren."

Och det flög ett rosenskimmer öfver drottningens kind, hennes ögon blefvo stora och klara, ty hon såg från bokens blad höja sig världens skönaste ros, bilden af den, som spirade upp ur Kristi blod korsets träd. "Jag ser den!" sade hon. "Aldrig dör den, som skådar denna ros, den skönaste jorden." Söndagsskoltext för den 23 April. Mark. 16: 1-8. Minnesvers : Rom. 4: 25.

Guds församling har aldrig fått någon befallning att hålla sabbaten, men judarne deremot hafva såsom ett folk hållit den, och de skola dermed fortsätta både under vedermödans tid och under de tusen åren. Es. 66:23. Ordet "utvalda" förekommer också tre gånger uti Es. 65:te kap., i verserna 9, 15, 22. En viss harmoni finnes emellan de tre "utvalda" i Matt. 24 och de i Es. 65.

Emellertid seglade kapten Chancellor med det tredje fartyget, Edward Bonadventura, efter en veckas uppehåll i Vardöhus hamn in i Hvita hafvet och nådde Dvinas mynning. Den 23 November 1553 begaf han sig från Cholmogory till Moskva.

Och till straff för denna synd dömde Gud dem och deras barn att hemlösa kringirra i två tusen år, utan annat hopp för sitt liv än främlingars miskund. Mer än hälften av deras mödosamma väg är nu fulländad, men ännu skola 23 släkten, räknade till 3 århundradet, den väg, som återstår, innan de hunnit det mål, varefter de längta: fäderneslandet och försoningen med Gud.

Orsaken till Johannes' fängslande och död. T. 23. v. 21-22. Herodes' gästabud, F. 24. v. 23. hans löfte. L. 25. v. 24-25. Herodias' list. S. 26. v. 26-29. Döparens död och begrafning. Söndagsskoltext för den 26 Februari. Mark. 6:14-29. Minnesvers : Matt. 24:13. Men den som håller ut intill änden, han skall varda frälst. N:o 8 Illustrerad Veckotidning för Söndagsskolan och Hemmet. 22 årg. 28 Febr.

Den 23 Maj dublerade Burrough Nordkap, och den 9 Juni framkom han till Kola-bugten, som han benämner Kola-floden. Den 3 Aug. landsteg han Vajgatsch-ön, der han vid denna tiden fann flera ryssar. offerplatsen Bolvanski Nos fann han ej mindre än 300 afgudabilder.

Att med "detta slägte" menas den judiska nationen, är klart af föregående kapitel bos Matteus, der samma ord "slägte" förekommer om judarne: "Allt detta skall komma öfver detta slägte." Matt. 23:36. Jesu bild om fikonträdet, hvilket han äfven i det fjerde året förgäfves sökte frukt, och det fikonträd, som han bannade, syfta likaledes judarne. Luk. 31:24.

Dagens Ord

slagdängor

Andra Tittar