Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Om det var i hennes intresse, kunde hon giva ämnet för dagens förhandlingar det skedde där i förbigående, allt under det att hon skötte kaffepannan. Men sedan kopparna fyllts och de första, tvekande orden letat sig fram, återtog faster Mimmi sin stickning och förblev en tyst åhörarinna. Och likväl var det hon, som ledde samtalen.

Förr drack han endast sitt kaffe klockan 8 Novum med litet smör och bröd; nu fördes han kl. 9 morgonen till ett väldigt dukat bord med brännvin, öl, varm mat och kaffepannan som dessert. I sällskap med ett dussin andra studenter fördes ett muntert samspråk och som man vanligen druckit något kvällen förut fann man inga hinder för att ta halvan.

Och anseende sig böra inskrida, tog han kaffepannan och slog upp i pastorns kopp, ställde brännvinsflaskan bredvid och med en bugning bjöd honom att hålla till godo. Med en förkrossande blick lyfte den gamle sitt gråa huvud, som om han ville skrämma slag Carlsson, och skjutande koppen ifrån sig med vämjelse, spottade han ut: Är du hemma här, du, dräng?

Det röker redan ur skorstenen, och kaffepannan är påsatt; hela huset är vaket och i rörelse och ute backen står ett långt kaffebord dukat. Slåtterfolket, som kommit aftonen förut, har sovit skullar och logloft, och tolv resliga skärkarlar i vita skjortärmar och halmhattar stå i grupper utanför stugan väpnade med liar och brynen.

Och förhandlingarne räckte länge, länge att gumman måste sätta kaffepannan och ta fram brännvinsflaskan, och de räckte ända långt fram natten och litet till. Man slåss tredje lysningsdagen, går till skrift och håller bröllop, men kommer ändå inte i brudsäng. Att ingen är bättre än när han dör och ingen sämre än han gifter sig, fick Carlsson snart erfara.

Gumman häktade av kaffepannan och lade i klarskinnet; krokade igen och gav henne ett litet kok samt förnyade bjudningen, denna gång med tillägg, att Carlsson skulle sitta ner vid bordet.

Men hon var alltid stillsam och förnöjd. Hon pysslade om lilla Anni från morgon till qväll och var som modrens högra hand. Derför kunde hon inte heller föras till lasarettet, ty hon behöfdes hemma. Modren skulle ej kunnat lemna barnen ett ögonblick, om hon ej funnits. Kaffepannan kokade redan. Mari lade Anni i vaggan och bad Hellu vyssa henne. Barnet hade somnat.

Och förhandlingarne räckte länge, länge att gumman måste sätta kaffepannan och ta fram brännvinsflaskan, och de räckte ända långt fram natten och litet till. Man slåss tredje lysningsdagen, går till skrift och håller bröllop, men kommer ändå inte i brudsäng. Att ingen är bättre än när han dör och ingen sämre än han gifter sig, fick Carlsson snart erfara.

Gumman häktade av kaffepannan och lade i klarskinnet; krokade igen och gav henne ett litet kok samt förnyade bjudningen, denna gång med tillägg, att Carlsson skulle sitta ner vid bordet.

Sedan kom hon plötsligt att tänka, att de säkert voro distriktsinspektriser. Och nu sågo de henne sofva midt dagen. De kunde tro henne vara lat och inte ge åt henne något arbete. Och kaffepannan, som ännu var framme. Hvad skulle de tänka om den? Att här inte alls var någon brist, eftersom man hade råd att dricka kaffe. Likt blixtar korsade sig dessa tankar i Maris inre.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar