Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Sinó, per poc que em deixeu sola, jo us dic pel meu honor, que encara no he perdut, jo! que tindré aqueix doctor per company de llit. Ab això, us cal pendre cura de l'instant que em deixareu mestreça de mi mateixa. BASSANIO Y ! Feu lo que us plagui! Mes, procureu que jo no el sorprengui al jove escribà, perque li escapsaria la ploma! ANTONI Y sóc jo el desgraciat causant d'eixa discordia!

Després, em pujava de terra una mena de força, i em venia una força de dalt. Sentia una quantitat de plaer sempre nou, sempre gran, i no tenia més remei que florir. Era la meva vida; no podia fer altrament. -Heu tingut una vida ben planera- observ

En sentir-ho, la seva figura grotesca eixí bruscament, i em crid

Ella girà, sense rebuf, la cara. Més aviat semblava una tímida coqueteria. Com que va fer allò d'ajustar-se una mica els cabells, que sempre és un bon senyal, vaig insistir a mirar-la. Ella em torn

Una impressió estranya em mogué l'esperit en veure la jove comtessa pàl·lida, dreta, amb la m

Un pobre vailet, que no tenia altra grandesa a mostrar, digué, amb un orgull bastant palès en la recordança: -, Tom Sawyer, una vegada, em va fer un cap nou.

-I ¿quant penseu gastar en la cuina econòmica? vaig fer-li, interessat en la qüestió. -No ho ben . Altres vint lliures, suposo. Després vam parlar del piano. ¿Haveu mai observat cap diferència, entre un piano i un altre? em deman

-Senyora- exclamà, procurant reaccionar-se a si mateix, un poc desconcertat per aquelles manifestacions que sa arribada provocava, ni més ni menys que si ell fos l'únic amparo de tots aquells sers desvalguts: -m'han cridat i aquí em tenen. Vegin en què els puc servir. Disposin de mi per quant me creguin necessari.

-Però ja no series la mestressa. -Oh Déu meu, mestressa de fer-ho tot, de vigilar-ho tot, de conservar-ho tot! Ah, tant de , tant de que ens vingui una mestressa jove, bona i treballadora, que m'alleugi de tot això, i seré ben feliça, mentre em deixin gronxar les criaturetes. -De manera que no te n'enutjaries, de bo de bo? -Al contrari!

-No em respon- digué el comte amb un to sec. -Què pots objectar-hi al meu propòsit? ¿No és cosa justa, natural? ¿Caldr

Paraula Del Dia

boirejava

Altres Mirant