första dagen i sjunde månaden begynte de att offra brännoffer åt HERREN, innan grunden till HERRENS tempel ännu var lagd. Och de gåvo penningar åt stenhuggare och timmermän, ock matvaror, dryckesvaror och olja åt sidonierna och tyrierna, för att dessa sjöledes skulle föra cederträ från Libanon till Jafo, i enlighet med den tillåtelse som Kores, konungen i Persien, hade givit dem.

Daniel omtalar ett krig i himmelen hans tid, som varade 21 dagar emellan samme Mikael och den onde änglafurste, som härskade öfver Persien. Dan. 10:13. Resultatet af detta krig blef, att Daniel "steg i magt hos Persiens konungar," d.ä. fick sådant inflytande öfver dem, att de ej förhindrade tempelbyggnaden.

Se, ännu tre konungar skola uppstå i Persien, och den fjärde skall förvärva sig större rikedomar än någon av de andra, och när han har blivit som starkast genom sina rikedomar, skall han uppbjuda all sin makt mot Javans rike. Sedan skall en väldig konung uppstå, och han skall härska med stor makt och göra vad han vill.

Ty vad drottningen har gjort skall komma ut bland alla kvinnor, och skall leda till att de förakta sina män, de ju kunna säga: 'Konung Ahasveros befallde att man skulle föra drottning Vasti inför honom, men hon kom icke. Ja, redan i dag skola furstinnorna i Persien och Medien, när de höra vad drottningen har gjort, åberopa detta inför alla konungens furstar, och därav skall komma förakt och förtret mer än nog.

Men i den persiske konungens Kores' första regeringsår uppväckte HERREN för att HERRENS ord genom Jeremias mun skulle fullbordas den persiske konungen Kores' ande, att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande: » säger Kores, konungen i Persien: Alla riken jorden har HERREN, himmelens Gud, givit mig; och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda.

Men i den persiske konungen Kores' första regeringsår uppväckte HERREN för att HERRENS ord från Jeremias mun skulle fullbordas den persiske konungen Kores' ande, att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande: » säger Kores, konungen i Persien: Alla riken jorden har HERREN, himmelens Gud, givit mig; och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda.

Kurtius' färger, han skildrar Alexanders tåg mot Persien, äro utan tvivel bleka mot de färger, med vilka jag målar Annæus Domitius' tåg mot Sunion. Forntidens hävdatecknare snarare mejslade än de målade. Det är blott vi, som förstå att åt historien förläna glansen av alla himmelens och jordens färger.

Det var således endast genom Teodoros, som Krysanteus hörde, att Jovianus avlidit, innan han ännu sitt återtåg från Persien hade uppnått rikets huvudstad, samt att Valentinianus var av den österländska hären utropad och av senaten erkänd som kejsare.

Antikrist, som snart blir besvärlig för Persien, som förut för Babylon, går öfver till Europa, hvarpå turen kommer till det tredje riket, Grekland, att i förbindelse med Macedonien göra ett lika glänsande triumftåg genom Asiens länder som förr Alexander den store lika glänsande och modigt som deras senaste tåg mot Turkiet var föraktligt och fegt.

Dem utlämnade nu Kores, konungen i Persien, åt skattmästaren Mitredat, och denne räknade upp den åt Sesbassar, hövdingen för Juda. Och detta var antalet av dem: trettio bäcken av guld, ett tusen bäcken av silver, tjugunio andra offerkärl, trettio bägare av guld, fyra hundra tio silverbägare av ringare slag, därtill ett tusen andra kärl.