Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och när David kom tillbaka från sin seger över araméerna, gjorde han sig ytterligare ett namn i Saltdalen, där han slog aderton tusen man. Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar; och alla edoméer blevo David underdåniga. gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram. David regerade nu över hela Israel; och David skipade lag och rätt åt allt sitt folk.

De jagades från gård till gård, mindre av fogdar och länsmän, än av lantbefolkningen, som hade nog av inbördes fejd och längtade att kommo till ro efter dessa beständiga uppviglingar. Kvartermästaren förklarade rent ut, att han som ärlig karl tröttnat vid detta kringsmygande och icke vidare ämnade sticka sin hals i snaran, om också repet vore snott av blankaste guldtråd.

Icke vågade sig den svenska Konungens fogdar dit, för att utkräfva skatt; ty de, som begett sig dit i sådant ärende, hade fått skäl att svårligen ångra sitt tilltag, och ingen vågade för domstol tilltala någon af Saimauddens folk. Men uddens gård satt slägtens äldste och skipade lag och sträng rätt bland de sina.

Och David insatte fogdar bland araméerna i Damaskus; och araméerna blevo David underdåniga och förde till honom skänker. gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram. Och David tog de gyllene sköldar som Hadaresers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem.

Också dessa helgade konung David åt HERREN, likasom han hade gjort med det silver och guld han hade hemfört från alla andra folk: från edoméerna, moabiterna, Ammons barn, filistéerna och amalekiterna. Och sedan Absai, Serujas son, hade slagit edoméerna i Saltdalen, aderton tusen man, insatte han fogdar i Edom; och alla edoméer blevo David underdåniga.

Och Salomo hade satt över hela Israel tolv fogdar, som skulle sörja för vad konungen och hans hus behövde; var och en hade årligen sin månad, han skulle sörja för dessa behov.

Och fogdarna drevo dem och sade: »Fullgören edert arbete, var dag det för den dagen bestämda, likasom när man gav eder halmOch Israels barns tillsyningsmän, de som Faraos fogdar hade satt över dem, fingo uppbära hugg och slag, och man sade till dem: »Varför haven I icke såsom förut fullgjort edert förelagda dagsverke i tegel, varken i går eller i dag kommo Israels barns tillsyningsmän och ropade till Farao och sade: »Varför gör du mot dina tjänare?

Lagmännen, som nu voro hans talmän och icke folkets, räknade ett bord upp hans andel i indrivna böter. Fogdar och bryter kommo med räkenskaper över skatterna, och sändemän och andra utländska herrar skyndade fram för art möta riddarkonungen i Norden, den frejdade och fruktade.

När sedan araméerna från Damaskus kommo för att hjälpa Hadadeser, konungen i Soba, nedgjorde David tjugutvå tusen man av dem. Och David insatte fogdar bland araméerna i Damaskus, och araméerna blevo David underdåniga och förde till honom skänker. gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram. Och David tog de gyllene sköldar som Hadadesers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem.

Och konung Nebukadnessar sände åstad och lät församla satraper, landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavande i hövdingdömena, för att de skulle komma till invigningen av den bildstod som konung Nebukadnessar hade låtit ställa upp.