Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Eller Harrison och Cleveland, två fattiga män, väl värda att träda i de andras fotspår? Hvad fråga domarna vid vår Högsta domstol efter rikedom? De stora prästerna, läkarna och lärarna, icke bry de sig om att förvärfva rikedom.

Ja, det var möjligt och även sannolikt, att länsmannen och hans hantlangare skulle jaga Sven som ett oskäligt djur, till dess de kunde gripa, inspärra och föra honom inför domstol, där efter Svens övertygelse ingen rättvisa för den anklagade tjänaren var att vänta. Borde han fly?

Här är den punkt, som slutar linjen Anatole France har tecknat i sin roman. Själfva fabeln föres vidare ännu några sidor: till den 9 Thermidor. Kommunen spränges, dess domstol upplöses, och bland dem som följa Robespierre schavotten är också medborgaren Evariste Gamelin. Som bekant pågår i Frankrike sedan ungefär fyra år tillbaka en skarp strid om Rousseau.

Jag ansvarar inför sockennämnden och, om behövs, inför domstol för mitt åtgörande... Och tacka du Vår Herre, gamle knekt, för den mildhet och människokärlek, som bevisas dig, ity att fattigförsörjningen tager vård om dina gamla orkeslösa dagar.

Han nekade det bestämdaste och med en passionerad vältalighet, att han undgick den lynchning, man förberedde åt honom. I stället fördes han till närmaste stad, vid vars domstol han trots sitt nekande dömdes till fem års straffarbete. Han mottog straffet med ett invärtes leende. Vad voro fem år? När de voro förbi, väntade honom en förmögenhet. Människan spår.

Rousseau har upprättat en ny domstol i högsta instans för frågorna om godt och ondt: samvetet , som äger en hemlighetsfull förmåga att afgöra om rätt och orätt. Samvetets röst är den ursprungliga, goda naturens röst i människan, den naturliga dygdens stämma som leder visare och afgör ofelbarare än alla skrifna lagar.

Moses har också en annan dygd som urinnevånarne sakna; han älskar sammanhållning mellan landsmän; aldrig ser man en Moses uppträda mot en annan Moses inför domstol, och råkar han någon gång ut för polisen, skaffar alltid hans fredsälskande lynne honom en förlikning. Han hatar processer och låter hellre udda vara jämnt.

Men I hören Kristus till, och Kristus hör Gud till. Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, man anse oss. Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan befinnas vara trogen. För mig betyder det likväl föga att I eller överhuvud någon mänsklig domstol sätten eder till doms över mig. Ja, jag vill icke ens sätta mig till doms över mig själv.

Varför kunde ni inte ha sagt ett ord till mig först, innan ni gick åstad och fördärvade saken för den stackars lotsen! Vad fick han? Två år! Ja, men jag går till högre rätt! Gör inte det, herre, det här är ingen vanlig domstol! Men mitt försvar! Jo, det var vackert! Första delen skulle nog ha verkat som förmildrande omständigheter, men den andra!

Men du, varför dömer du din broder? Och du åter, varför föraktar du din broder? Vi skola ju alla en gång stå inför Guds domstol. Ty det är skrivet: » sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän böja sig, och alla tungor skola prisa GudAlltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv. Låtom oss därför icke mer döma varandra.