När vi nu till allt detta lägga hans verksamhet som en av stadens förnämsta ämbetsmän, måste det synas, att en man som han, försänkt i mångfaldiga praktiska bestyr, skulle sakna tid och sinne för filosofiska studier och vetenskaplig verksamhet. Det finns ett slags människor, som alltid hava ont om tid och aldrig uträtta något.

Belysningen, som följer, är betecknande och definierar klart denna uppfattning af »business». Den lyder detta sätt: »Det förekommer sällan, att personer med böjelse för studier förvärfva något anseende för kunskap i business». Men vi måste ännu ett steg längre för att mera tydligt förklara hvad »business» är, som jag ser saken.

Rörande de tre öfversigtstabellerna vilja vi anmärka, och det särskildt för nybörjare uti profetiska studier, att de helst böra studera i den ordning de förekomma, att man ej begynner med tabell II, förrän man fullt förstått tabell I, och särskildt att ej begynna med tabell III, förrän man både förstått de två första och dessutom tillgodogjort sig det mesta af bokens innehåll.

Och fast hon bedrifvit sina studier famlande och måfå, hade hon dock inhämtat en del kunskap som var kontraband i ett prästhus. Hon hade förlorat sin tro.

Göran förde samtalet ett annat ämne; han skildrade med en ynglings entusiasm lyckan av att äga "en koja och ett hjärta". Denna åsikt delades alldeles icke av Adolf; den tvärtom retade honom det högsta. Skulle du, utbrast han, vilja avbryta dina studier och självmant kullkasta dina planer att såsom präst eller läkare gagna dina medmänniskor och samhället blott för att i spiselvrån kuttra med en öm hustru och endast leva och verka för din egen värda persons lycka?

W. E. Svedelius , Studier i Sveriges Statskunskap. Del I. Sid. 391. Detta bland annat af det skäl, att, såsom J. Stuart Mill anmärkt, arbetslönerna, om än låga, likväl sällan äro låga, som de skulle kunna vara, derest arbetsgifvarne droge full fördel af arbetarnes konkurrens.

Bör ni upphöra med edra studier, ni, som redan hunnit långt i dem och har goda anlag att bli präst? Mitt beslut är icke överilat, korporal Brant, svarade Göran. Jag har länge överlagt med mig själv om saken och är övertygad, att jag handlar ganska klokt. Ni skall en annan gång höra mina skäl och gilla dem.

Jag menar jag blir vad jag vill, när jag bekostar mina studier själv Fadern tänkte en stund. Om jag hjälper dig med studierna, blir du präst ? Han fattade sonens hand och såg honom! Nej, icke för vinnings skull! Om jag ber dig! Nej! Jag är icke av den rena bekännelsen. Det är icke jag heller, tröstade fadern, men det halp icke. Samtalet var slut.

Deras heliga förrättningar kräva både kroppslig och andlig renhet, och de lämna templen för att återtaga det vanliga livets omsorger, böra de sträva att även i statsborgerliga dygder föregå sina medborgare med efterdömen. Prästens studier böra överensstämma med hans kall.

Lizzy hade just sin goda stund och Karl-Herman satt i garderoben som vanligt och den gången vet jag att han sov. Karl-August slog sig ned och de försjönko båda i djupa studier, men vips satte tandvärken i och upp flög flickan som en galning och skrek: Mina tänder! Jag dör! Och ut störtade den yrvakne Karl-Herman och där stodo de båda rivalerna framför varandra, frustande av förakt och leda.