Jag blev rädd jag fick se vad jag såg; i den förfärligt stora kyrkan brunno två vaxljus vid högaltaret: där stodo tre präster och en korgosse; ljuslågorna kämpade med mörkret och skenet klättrade uppför de höga pelarna, men nådde aldrig upp, ty dessas huvuden slutade i ett mörker, men ändå längre upp trängde den gryende dagern in genom de målade fönstren, och därovan sköto de spetsiga valven ännu högre upp; det var den högsta höjd jag sett; det var högre än himmelen!

Kyrkan hade han redan klar för sig, att den var urskogen, i vilken hedningarna offrade människor, pelarne voro träd och valven grenarne, men orgeln var orgeln.

Det kom en ängslan över mig; de mörka valven trängde sig tillhopa, och jag såg uppåt hotade den spetsiga vinkeln att bli ändå spetsigare, pelarna sträckte sig och syntes beredda att när som helst sluta lederna och krossa mig. Jag tog mitt bylte och gick hastigt ut. Det var full dager. Jag kastade en blick den maskstungna fasaden; den var ful, men den var överväldigande.

Ehuru det var full dager, brunno vaxljus högaltaret, vars omhägnad, likasom pelarna, var klädd med sorgflor. Alltid skumt under valven, även i det klaraste solsken, mottog det ärevördiga templet endast en sparsam dager igenom de små fönstren, där man ännu såg en och annan glasmålning från den katolska tiden trotsa sekler och lågor.

Men när det icke lyckades, slog han sitt huvud mot stengolvet och utbrast i jämmerrop. Under detta skådespel tonade genom valven alltjämt sången om Guds lamm, som borttager världens synder. Bland prästerna, som stodo i koret, visade sig en orolig rörelse. Man såg i deras grupp en man, vars ankomst överraskat dem, och som nu, i trots av försöken att kvarhålla honom, skyndade fram till altaret.

Hennes bild stod för honom som en urblekt fotografi med suddiga konturer som en han hade känt någon gång ett annat år Han hade blivit sömnig. Valven voro höga och mörka, och orgeln spelade sakta... Det lät som susande träd i en skog. Kanhända spelade den icke alls... Han visste icke själv hur länge han hade suttit, han spratt till vid att någon rörde honom.

Kyrkan hade han redan klar för sig, att den var urskogen, i vilken hedningarna offrade människor, pelarne voro träd och valven grenarne, men orgeln var orgeln.