Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Annæus Domitius höll emellertid god min, förrättade med from uppsyn den övliga libationen åt vinguden, talade om nyttan att i tid vänja sig vid fältlivets omak och beslöt inom sig att inbjuda Karmides till Korint för att där uppvakta honom med en supé av samma asketiska slag.

Eusebia återvände till Korint, provinsens huvudstad, där hennes Annæus Domitius i sin egenskap av prokonsul över Akaja levde och verkade. Hon hade föresatt sig en svår uppgift: hon ville omvända honom, återföra den arme avfällingen i den rättrogna kyrkans sköte. Hon hade svurit att med alla möjliga konster, som stå en from kvinna till buds, förbittra hans liv för att därigenom förbättra det.

Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Hälsa Priska och Akvila, ock Onesiforus' hus. Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk efter mig i Miletus. Låt dig angeläget vara att komma hit före vintern. Eubulus och Pudens och Linus och Klaudia och alla bröderna hälsa dig. Herren vare med din ande. Nåd vare med eder. brev till Titus

Ty med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias. Medan Apollos var i Korint, kom Paulus, sedan han hade farit genom de övre delarna av landet, ned till Efesus. Där träffade han några lärjungar.

Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av skonsamhet mot eder som jag ännu icke har kommit till Korint. Jag satte mig nämligen i sinnet att jag icke åter skulle komma till eder med bedrövelse. Ty om jag bedrövade eder, vem skulle bereda mig glädje? Månne någon annan än den som genom mig hade blivit bedrövad?

Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, ock brodern Timoteus, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, och tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Samtalet började därmed, att biskopen klagade över den osäkerhet, som rådde landsvägarna i Akaja. Det hade nämligen under den senare tiden ofta hänt, att budbärare, skickade från honom till Konstantinopel och Korint, hade överfallits vägen och berövats sina brev. Detta, antydde biskopen, lände Akajas styresman till föga heder. Annæus Domitius ursäktade sig med tidernas allmänna osäkerhet.

Många af de troende i Korint, som hade firat nattvarden ett opassande sätt, blefvo sjuka till kroppen och somliga afsomnäde, d.ä. dogo. 1 Kor. 11:30. ock . De, som begynna att affalla, blifva slagna med sjukdom, men om de bekänna sina synder, skola "trädets löf tjena till deras helbregdagörelse."

Därefter lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, bördig från Pontus, vilken nyligen hade kommit från Italien med sin hustru Priscilla. Och i synagogan höll han var sabbat samtal och övertygade både judar och greker.

Amen. första brev till korintierna Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, ock brodern Sostenes, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, alla orter där de eller vi bo. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.